Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2019, 264884BeleidsregelsNadere regel Projectsubsidies Cultuur gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

- Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV);

- Gelet op de door de raad vastgestelde nota Kunst kleurt de stad, cultuurvisie 2030;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende nadere regel Projectsubsidies Cultuur gemeente Utrecht

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

a. Project: een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en een eind. Binnen het project wordt toegewerkt naar ten minste één publiek toegankelijk presentatiemoment in Utrecht. In de begroting zijn alleen die kosten opgenomen die direct betrekking hebben op het project (activiteitenlasten).

b. Participatieve kunsten: initiatieven op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en/of amateurkunst.

c. Professionele kunsten: initiatieven van professionele kunstenaars of culturele organisaties op het gebied van de verschillende kunstdisciplines.

 

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente Utrecht ondersteunt het culturele leven in de stad. De Cultuurvisie 2030 ‘Kunst kleurt de stad’ en daarop volgende nota’s vormen hierbij het inhoudelijke beleidskader. Een subsidieaanvraag dient een bijdrage te leveren aan de ambities en doelstellingen die in deze cultuurvisie zijn verwoord.

SUBSIDIEDOELSTELLING

De regeling voor projectsubsidies cultuur van de gemeente Utrecht heeft als doel bijzondere culturele activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.

 

Artikel 3 Rechtsvorm aanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door zowel rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid als door één of meer (groepen van) natuurlijke personen.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Om in te kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de professionele kunsten en participatieve kunsten, stelt de gemeente subsidies beschikbaar voor projecten, producties en manifestaties in Utrecht. Het kan hierbij gaan om projecten of manifestaties in alle kunstdisciplines en mengvormen daartussen. Naast de geldende criteria vormen samenwerkingen met verrassende partners, de artistieke ontwikkeling van talentvolle makers, inclusiviteit en brede cultuurparticipatie hierbij aandachtspunten.

 

Niet subsidiabel zijn:

- Projecten in het kader van of als onderdeel van een (kunstvak)opleiding.

- Projecten die aan het publiek gepresenteerd worden voordat de gemeente in staat is een besluit te nemen over de subsidieaanvraag.

- Projecten die al gestart zijn ten tijde van de aanvraag.

- Projecten van instellingen die een meerjarige cultuursubsidie van de gemeente Utrecht ontvangen en die betrekking hebben op de kerntaak waarvoor de meerjarige subsidie beschikbaar is gesteld (zoals productie, programmering, participatie of educatie).

- Projecten van aanvragers die in het verleden een meerjarige subsidie Cultuur van de gemeente Utrecht ontvingen.

- Projecten waarvoor al eerder een subsidie uit het programma Cultuur van de gemeente Utrecht is verstrekt.

- Projecten die geen openbaar toegankelijk presentatiemoment in de gemeente Utrecht bevatten.

- Reguliere (jaar)programmering of reguliere activiteiten van de aanvrager.

- Investeringen en niet-projectgebonden materiaalkosten.

- De productie van boeken, geluidsdragers en beeldend kunstwerken.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze:

- Voldoet aan de eisen en voorwaarden van de geldende Algemene Subsidieverordening.

- Is ingediend door middel van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier via www.utrecht.nl/subsidie, en voorzien van een activiteitenplan en een sluitende begroting inclusief toelichting.

- Een activiteitenplan bevat van niet meer dan 4.000 woorden, bestaande uit genummerde pagina’s.

 

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

- Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college van b en w, per adres subsidiebureau, via het daarvoor bestemde e-formulier (beschikbaar op www.utrecht.nl/subsidie)

- Er vinden 5 subsidierondes per jaar plaats. De deadlines worden bekend gemaakt op www.utrecht.nl/subsidie.

- De aanvrager geeft bij indiening van de subsidieaanvraag zelf aan of de aanvraag in de commissie professionele kunsten of de commissie participatieve kunsten behandeld moet worden.

- De gemeente houdt de in de ASV vermelde beslistermijn van 13 weken aan, maar streeft ernaar om binnen 6 weken na datum van de deadline een besluit te nemen.

- Indien gewenst krijgt de aanvrager de mogelijkheid om de subsidieaanvraag mondeling toe te lichten aan de adviescommissie.

- Voor projecten die bij een eerdere subsidieronde zijn afgewezen, kan éénmaal een herziene aanvraag worden ingediend in een volgende ronde.

 

Artikel 8 Hoogte subsidie

- De aan te vragen subsidie bedraagt minimaal 1.000 euro en maximaal 20.000 euro per project.

- De totale gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van het project; zowel op begrotingsbasis als bij verantwoording. De aanvrager moet dus minimaal 50% van de kosten dekken door publieksinkomsten, eigen inkomsten, bijdragen uit private middelen of subsidies van derden. Indien bij de verantwoording blijkt dat deze norm niet is gehaald, kan een evenredig bedrag teruggevorderd worden.

 

Artikel 9 Beoordelingscriteria

De Adviescommissie Projectsubsidies Cultuur adviseert het college van B en W over de aanvragen binnen deze regeling.

 

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen op het gebied van de professionele kunsten:

 

- Artistieke kwaliteit

Het project getuigt op alle aspecten van artistieke kwaliteit. Het project toont vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid. Het is een toevoeging op het bestaande aanbod en/of stimuleert door zijn uitzonderlijke, voorbeeld stellende karakter naar verwachting andere activiteiten en/of verdieping op het gebied van de kunsten in Utrecht.

 

- Betekenis voor de stad

Van belang is de betekenis van het project voor Utrecht, de beoogde positionering in en aanvulling op de culturele infrastructuur (op stads- en/of wijkniveau) en de bijdrage aan de pluriformiteit en kwaliteit van het culturele leven. Er is sprake van (voldoende) presentatiemomenten in de stad en (voldoende) bereik van Utrechts publiek. Het project en het maakproces zijn ingebed in een Utrechtse context en er zijn Utrechtse makers/kunstenaars betrokken. Tenslotte kan er inhoudelijk sprake zijn van een Utrechts belang vanwege de inhoud van het project (bijvoorbeeld vanwege representativiteit, de gekozen doelgroep of thematiek).

 

- Ondernemerschap

Daarbij wordt gelet op de mate waarin de aanvraag realistisch en haalbaar is, sprake is van een evenwichtige financieringsmix en het gevraagde bedrag in verhouding staat tot het gewenste resultaat. Er is sprake van een visie op het creëren van een zo groot en divers mogelijk publieksbereik via een effectieve marketing- en communicatiestrategie. Daarnaast is sprake van draagvlak voor het project, hetgeen kan blijken uit relevante samenwerkingspartners (binnen en buiten de stad), de te verwachten belangstelling van publiek en de financiële bijdragen van derden. Feitelijk wordt gekeken naar de inspanningen van de aanvrager om het project met zo weinig mogelijke gemeentesubsidie te realiseren zonder in te leveren op de artistieke kwaliteit.

 

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen op het gebied van de participatieve kunsten:

 

- Betekenis voor de stad

Van belang is de betekenis van het project voor Utrecht, de beoogde positionering in en aanvulling op de culturele infrastructuur (op stads- en/of wijkniveau) en de bijdrage aan de pluriformiteit en kwaliteit van het culturele leven. Het project stimuleert (structurele) deelname aan cultuuraanbod door inwoners van Utrecht. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de mate van inclusiviteit, d.w.z. de mate waarin de deelname van uiteenlopende groepen wat betreft leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische of sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie wordt bevorderd. Er wordt gelet op het tot stand brengen van verbindingen tussen gemeentelijke beleidsdomeinen. Ook wordt gekeken naar de samenwerking met andere (professionele) culturele instellingen.

 

- Artistieke kwaliteit

De participatieve of educatieve onderdelen van het project komen met vakmanschap tot stand en worden met vakmanschap uitgevoerd. Zowel het proces als het verwachte eindresultaat worden beoordeeld, evenals de mate waarin de doelgroep actief wordt betrokken bij de voorbereiding, productie en/ of uitvoering van het project.

 

- Ondernemerschap

Daarbij wordt gelet op de mate waarin de aanvraag realistisch en haalbaar is, sprake is van een evenwichtige financieringsmix en het gevraagde bedrag in verhouding staat tot het gewenste resultaat. Ook wordt gelet op inspanningen om het publieksbereik zo groot en relevant mogelijk te maken en daarbij samenwerkingspartners in de stad te betrekken. Daarnaast is sprake van draagvlak voor het project, hetgeen kan blijken uit relevante samenwerkingspartners (binnen en buiten de stad), de te verwachten belangstelling van publiek en de financiële bijdragen van derden. Feitelijk wordt gekeken naar de inspanningen van de aanvrager om het project met zo weinig mogelijk gemeentesubsidie te realiseren zonder in te leveren op de kwaliteit.

 

Artikel 10 Besluitvorming

- U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw subsidieaanvraag.

- Alle aanvragen worden getoetst aan de formele vereisten zoals deze zijn opgenomen in de ASV en in deze nadere regel.

- De aanvragen zullen individueel worden getoetst aan de criteria uit artikel 9. De criteria wegen allen even zwaar. Voor een verlening moet voor alle criteria een voldoende worden gescoord.

- Het college neemt een besluit op basis van het advies van de Adviescommissie Projectsubsidies Cultuur.

- De Adviescommissie Projectsubsidies Cultuur houdt in de beoordeling ook rekening met de context van de aanvraag en de actuele situatie in het culturele veld.

- Een uitzondering wordt gevormd voor aanvragen die duidelijk niet voldoen aan de eisen en voorwaarden uit deze regeling en de ASV. Die kunnen ambtelijk worden afgewezen zonder advies van de commissie.

- Voor terugkerende activiteiten geldt dat er maximaal drie keer een subsidie kan worden verleend voor hetzelfde project.

 

Artikel 11 Evaluatie

De nadere regel Projectsubsidies Cultuur wordt minimaal een keer per jaar geëvalueerd.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

- Deze nadere regel treedt in werking op 15 november 2019.

- De beleidsregel Projectsubsidies Cultuur gemeente Utrecht (m.i.v. 1 januari 2019) komt te vervallen na inwerkingtreding van deze nadere regel.

- Er kan naar deze nadere regel worden verwezen als: nadere regel Projectsubsidies Cultuur gemeente Utrecht.

 

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 29 oktober 2019

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen