Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent automatische incasso (Regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Lingewaard 2019)

Burgemeester en wethouders van Lingewaard;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

vast te stellen de

 

Regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen

gemeente Lingewaard 2019

 

 

Algemeen

Een belastingaanslag dient in beginsel te worden voldaan door het gehele aanslagbedrag voor de vervaldatum te betalen. Bij bepaalde heffingen is bij belastingverordening de mogelijkheid gegeven de aanslag te voldoen in ten hoogste tien termijnen door middel van automatische incasso. Hierbij dienen de hieronder neergelegde richtlijnen in acht te worden genomen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  biljetnummer: het unieke nummer van een aanslag;

 • b.

  afschrijvingstijdvak: periode, verdeeld in maanden, welke begint op de dag waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op de dag waarop de laatste termijn wordt afgeschreven;

 • c.

  automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van het IBAN-nummer van de belastingschuldige, ten gunste van het IBAN-nummer van de gemeente Lingewaard;

 • d.

  belastingjaar: het kalenderjaar waarop de gemeentelijke belastingen betrekking hebben;

 • e.

  belastingschuldige: natuurlijk persoon of rechtspersoon op wiens naam de aanslag is gesteld;

 • f.

  dagtekening: de datum waarop een aanslagbiljet is opgelegd;

 • g.

  formele belastingschuld: het bedrag dat verschuldigd is voor gemeentelijke belastingen zoals vermeld op het aanslagbiljet;

 • h.

  machtigingsformulier: het formulier waarmee de belastingschuldige de gemeente Lingewaard machtigt om gemeentelijke belastingen automatisch in maandelijkse termijnen te incasseren;

 • i.

  intrekkingsformulier: het formulier waarmee de automatische incasso wordt beëindigd;

 • j.

  wijzigingsformulier: het formulier waarmee de automatische incasso wordt gewijzigd;

 • k.

  vervaldag: laatste dag van de betaaltermijn;

 • l.

  storno: een niet gelukte of ongedaan gemaakte incasso opdracht.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de belastingschuld gespreid te kunnen betalen, met zo min mogelijk inspanning voor de belastingschuldige.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Een machtiging tot automatische incasso kan slechts worden verleend voor de belastingen, welke op grond van de geldende belastingverordening, automatisch kunnen worden geïncasseerd.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen door de afgifte van een ondertekende machtiging.

 • 2.

  De gemeente Lingewaard kan deelname aan de automatische incasso weigeren wanneer gegronde redenen aanwezig zijn om aan te nemen dat het regelmatige verloop van de termijnbetalingen wordt belemmerd of zouden kunnen belemmeren.

 • 3.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk als er voor de aanslag nog geen dwangbevel per post, zoals aangegeven in artikel 13 lid 3 van de Invorderingswet 1990, is betekend.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door aanmelding via de website www.lingewaard.nl met behulp van DigiD of door het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier in te leveren bij of per post of per email te verzenden aan de gemeente Lingewaard.

 • 2.

  Het machtigingsformulier moet worden ondertekend door de belastingschuldige of diens wettelijke vertegenwoordiger.

 • 3.

  Per belastingschuldige kan slechts één machtiging voor één IBAN-nummer worden afgegeven.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

 • 1.

  De machtiging tot automatische incasso is van toepassing op alle daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten die na binnenkomst van de machtiging aan de belastingschuldige worden opgelegd en toegezonden.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso wordt zonder schriftelijk tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 7 Aantal termijnen

Het bedrag van het aanslagbiljet wordt automatisch afgeschreven in zoveel termijnen als in de verordening van de betreffende heffing is aangegeven. De kalendermaand volgend op maand van de dagtekening van het aanslagbiljet wordt aangemerkt als eerste termijn. De termijnen worden aangegeven op het aanslagbiljet.

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Het termijnbedrag is gelijk aan het totale bedrag van het aanslagbiljet, gedeeld door het totaal aantal incassotermijnen. Wanneer het totaal verschuldigde bedrag niet goed deelbaar is, dan worden de eerste termijnen voor een gelijk bedrag afgeschreven. De laatste termijn kan iets hoger of lager zijn, maar is altijd het totaal van het aanslagbiljet minus de overige termijnen.

 • 2.

  Als een vermindering op de aanslag plaatsvindt, worden de dan nog resterende termijnen naar evenredigheid verlaagd. Als blijkt dat door de vermindering meer dan benodigd is afgeschreven, wordt het teveel betaalde bedrag zonder rentevergoeding teruggestort of verrekend.

 • 3.

  Als een eventueel verleend uitstel van betaling vervalt nadat de laatste incassotermijn voor de betreffende aanslag is vervallen, dan moet het op dat moment nog openstaande bedrag door de belastingschuldige zelf worden overgemaakt of wordt het nog openstaande bedrag in maximaal 3 termijnen automatisch geïncasseerd.

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De gemeente Lingewaard schrijft het termijnbedrag automatisch af op of omstreeks de laatste werkdag van de maand. Zondagen en algemeen erkende feestdagen worden niet aangemerkt als werkdagen.

 • 2.

  Individuele afspraken over het tijdstip van incasseren worden niet gemaakt.

Artikel 10 Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven kunnen de automatische incasso beëindigen zoals aangegeven in artikel 15.

Artikel 11 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Als door echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap niet meer kan worden geïncasseerd op het bekende IBAN-nummer, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een IBAN-nummer aan de gemeente Lingewaard mede te delen waarop de automatische incasso wel kan plaatsvinden zoals is aangegeven in artikel 13.

Artikel 12 Verhuizing

 • 1.

  Verhuizing of vertrek van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Als de verhuizing gevolgen heeft voor de hoogte van de formele belastingschuld van de belastingschuldige, dan past de gemeente Lingewaard de hoogte van de termijnen aan.

Artikel 13 Wijziging IBAN-nummer

Belastingschuldige dient wijzigingen betreffende het IBAN-nummer zo spoedig mogelijk te melden aan de gemeente Lingewaard. Dit kan via de website www.lingewaard.nl met behulp van DigiD of door het ingevulde en ondertekende wijzigingsformulier in te leveren bij of per post of per email te verzenden aan de gemeente Lingewaard.

Artikel 14 Terugstorting

 • 1.

  Als de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij/zij de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/haar IBAN-nummer terug te storten. Deze terugstorting van de afgeschreven termijn wordt aangemerkt als een storno.

 • 2.

  Het aantal dagen waarbinnen gestorneerd kan worden is door de bankinstelling bepaald.

Artikel 15 Beëindiging automatische incasso door belastingschuldige

 • 1.

  De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden beëindigd. Dit kan via de website www.lingewaard.nl met behulp van DigiD of door het ingevulde en ondertekende intrekkingsformulier in te leveren bij of per post of per email te verzenden aan de gemeente Lingewaard.

 • 2.

  Als de automatische incasso door belastingschuldige wordt beëindigd, wordt de volledige resterende belastingschuld direct invorderbaar twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 16 Beëindiging automatische incasso door gemeente Lingewaard

 • 1.

  De gemeente Lingewaard beëindigt de automatische incasso voor een specifiek aanslagbiljet:

  • a.

   als de automatische incasso binnen een afschrijvingstijdvak twee maal niet slaagt dan wel ten onrechte is teruggeboekt of gestorneerd;

  • b.

   als de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of als er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren.

 • 2.

  Van de beëindiging wordt aan de belastingschuldige schriftelijk bericht verzonden onder vermelding van het biljetnummer waarvoor de beëindiging van toepassing is.

 • 3.

  De machtiging blijft van kracht voor toekomstige aanslagen en voor aanslagen waarvoor de incassoregeling zonder problemen verloopt.

Artikel 17 Betalingen buiten de automatische incasso om

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke betalingen die niet via automatische incasso geïnd zijn, worden op de aangegeven aanslag afgeboekt.

 • 2.

  Deze betalingen vallen binnen de incassoregeling. Ze worden beschouwd als vervanging van de eventuele teruggeboekte of gestorneerde incassotermijnen.

Artikel 18 Verantwoordelijkheid

Belastingschuldige blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van de automatische incasso.

Artikel 19 Bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schort de automatische incasso niet op.

Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze regeling vervalt het Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2015.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Lingewaard 2019.

Bemmel, 22 oktober 2019.

burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris,

drs. J. Wijnia

de burgemeester,

J.P.M. Meijers

Naar boven