Lemmer, nabij industrieterrein Lemsterhoek: verleende vergunning 2e fase zonnepark (OV 20180534/3912427)

Op 28 oktober 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie (= de landerijen achter Plattedijk 63, kadastraal bekend als gemeente LMR01, sectie D, nummers 103, 111 t/m 114, 121 t/m 124 en 127, met een totale oppervlakte van 25 ha). Het gaat om het realiseren van Zonnepark Lemsterhoek (met agrarisch medegebruik) met een gebruiksduur van 26 jaar. De instandhoudingstermijn loopt in ieder geval af binnen 30 jaar na onherroepelijk worden van dit besluit. Deze vergunning is tot stand gekomen via de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit heeft met ingang van vrijdag 10 mei 2019 tot en met donderdag 20 juni 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. Hiervoor verwijzen wij u naar de reactienota die deel uitmaakt van de vergunning.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 1 november 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer.

Beroepschriftenprocedure

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn én u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit (tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u dit niet hebt gedaan), dan kunt u een beroepschrift indienen.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

  • de gronden van het beroep

Tegelijk met de indiening van het beroepschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van bovengenoemde rechtbank in Groningen.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u digitaal een beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

Een besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Wilt u meer weten over de procedure en eventuele bijkomende kosten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven