2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Halte werk, gemeente Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar ,

 

overwegende

 

dat het gewenst is de huidige Gemeenschappelijke Regeling Halte werk te wijzigen als gevolg van een wijziging in de verdeelsleutel;

 

dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling tekstuele wijziging behoeft als gevolg van het raadsbesluit project informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen;

 

onder voorbehoud van toestemming daartoe van de gemeenteraad,

 

 

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Halte werk

 

 • I.

  De Gemeenschappelijke Regeling Halte werk wordt als volgt gewijzigd:

   

  • A.

   Aan artikel 1 wordt een onderdeel toegevoegd luidende:

   “k. beschikkingen: besluiten als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, genomen op grond van de uit te voeren Wetten. “

    

  • B.

   Artikel 9 komt te luiden als volgt

   “Artikel 9 Openbaarheid vergaderingen

   • 1.

    De vergaderingen van het bestuur zijn besloten. Het bestuur kan besluiten een openbare vergadering te houden.

   • 2.

    De besluitenlijst van de vergadering wordt openbaar gemaakt voor zover het besluiten bevat die openbaar zijn.

   • 3.

    Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende geheimhouding omtrent de inhoud van stukken is het bepaalde in artikel 23 lid 1 tot en met 4 van de Wet van overeenkomstige toepassing.”

  • C.

   Aan artikel 11 wordt een lid toegevoegd luidende:

   “ 8. Als onderdeel van de informatieplicht van het bestuur, als bedoeld in het derde lid, stuurt het bestuur binnen zes weken na afloop van een kwartaal een bestuursrapportage aan de raden van de gemeenten. De bestuursrapportage is gebaseerd op de begroting en geeft een toelichting op de voortgang van de realisatie van de doelstellingen en een toelichting op de afwijkingen op de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. De rapportage gaat in op nieuwe ontwikkelingen, het financieel perspectief, de ontwikkeling van het weerstandsvermogen en de bedrijfsvoering. De rapportage na het vierde kwartaal geeft een voorlopig beeld van het afgelopen jaar.”

    

  • D.

   Artikel 22 komt te luiden als volgt:

   “Artikel 22 Bijdragen deelnemende gemeenten: bedrijfsvoeringskosten

   • 1.

    De deelnemende gemeenten verlenen jaarlijks een bijdrage, die in totaliteit gelijk is aan de kosten van het begrotingsjaar van Halte werk, ter dekking van de bedrijfsvoeringskosten.

   • 2.

    De bijdrage per deelnemende gemeente is gebaseerd op een verhouding tussen de vaste en de variabele kosten. De vaste kosten worden verdeeld op basis van het inwoneraantal van de deelnemende gemeenten; de variabele kosten op basis van het aantal afgegeven beschikkingen namens de desbetreffende deelnemer, conform het bepaalde in het derde lid. Tot de vaste kosten worden gerekend: de organisatiekosten, de kosten van huisvesting, 50% van de personeelslasten, 40% van de automatiseringskosten en 40% van de overige kosten. Tot de variabele kosten worden gerekend: 60% van de automatiseringskosten, 60% van de overige kosten en 50% van de personeelslasten.

   • 3.

    Het inwoneraantal van de deelnemende gemeenten wordt vastgesteld op 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de hand van de gegevens van het CBS. Voor wat betreft het aantal afgegeven beschikkingen namens de desbetreffende deelnemer wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal over het 4e,3e en 2e kalenderjaar voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voornoemde meetwaarden worden opgenomen in de ontwerpbegroting als bedoeld in artikel 20.

   • 4.

    De verdeelsleutel bedoeld in het tweede lid zal gefaseerd worden ingevoerd:

    • a.

     In 2019 zal de nieuwe verdeelsleutel voor 1/3 gehanteerd worden en voor 2/3 deel nog de oude verdeelsleutel;

    • b.

     In 2020 zal de nieuwe verdeelsleutel voor 2/3 gehanteerd worden en voor 1/3 deel nog de oude verdeelsleutel;

    • c.

     Vanaf 2021 zal de nieuwe verdeelsleutel volledig worden gehanteerd.

   • Onder oude verdeelsleutel wordt verstaan: artikel 22, zoals deze luidde tot de datum van inwerkingtreding van de wijziging daarvan.”

  • E.

   Artikel 23 komt te luiden als volgt:

    

   “Artikel 23 Samenstelling geldmiddelen

   • 1.

    De geldmiddelen van het samenwerkingsverband bestaan uit:

    • a.

     de middelen ter dekking van de betaling van de uitkeringen op basis van de uit te voeren Wetten ten behoeve van de deelnemende gemeenten (programmakosten);

    • b.

     de bijdragen van de deelnemende gemeenten ter dekking van de betaling van de bedrijfsvoeringskosten;

    • c.

     de bijdragen van de deelnemende gemeenten ten behoeve van andere taken als bedoeld in artikel 4, tweede lid onder i;

    • d.

     de bijdragen in verband met werkzaamheden ten behoeve van een andere gemeente als bedoeld in artikel 4, tweede lid onder j;

    • e.

     overige ontvangsten.

   • 2.

    De middelen als bedoeld in het eerste lid onder a, worden door de deelnemers beschikbaar gesteld op basis van de daadwerkelijke uitgaven. Deze middelen zullen jaarlijks voor het begrotingsjaar worden geraamd en maandelijks bij voorschot betaalbaar gesteld door de deelnemers. Binnen zes weken na afloop van een kwartaal vindt verrekening plaats.

   • 3.

    De bijdragen van de deelnemers als bedoeld in het eerste lid onder b worden op basis van de begroting per kwartaal bij voorschot aan Halte werk overgemaakt. De definitieve afrekening vindt, op basis van nacalculatie van de vaste en variabele kosten, plaats na het vaststellen van de jaarrekening over het betreffende boekjaar. Eventueel teveel betaald voorschot wordt verrekend.”

 • II.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

, burgemeester

, secretaris

op grond van artikel 26 tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling Halte werk het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Halte werk met deze wijziging heeft ingestemd.

Aldus vastgesteld door de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten:

Gemeente: College B&W Raad

Heerhugowaard 28 maart 2019 28 mei 2019

Alkmaar 19 maart 2019 25 april 2019

Langedijk 12 maart 2019 11 juni 2019

Naar boven