Ontwerpbestemmingsplan Oosterzee - Herenweg 95

Met ingang van vrijdag 1 november 2019 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Oosterzee - Herenweg 95 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Herenweg 95 in Oosterzee.

Doel

Het perceel Herenweg 95 te Oosterzee heeft op basis van het geldende bestemmingsplan Echten een bedrijfsbestemming. Binnen deze bestemming is een bedrijfswoning toegestaan. Op het perceel is echter geen bedrijf meer aanwezig. De toekomstige eigenaren van het perceel zijn voornemens het perceel te gaan gebruiken voor reguliere bewoning. Om het reguliere woongebruik planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin. 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis te Joure (Herema State 1)

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Informatie over dit ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op deze site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, waar u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPOOS19HERENWEG95-ON02.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Oosterzee - Herenweg 95

  • waarom u een zienswijze indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving (VVH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 30 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven