Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 26242Overige overheidsinformatieOPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 06-2019

 

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dossiernummer

Veenpluis 6

plaatsen carport t.b.v. het overdekken van een deel van het parkeerterrein bij gebouw QS

Bouwen

25-01-2019

WV-19-00140

Sint-Oedenrodeseweg 15

Plaatsen tijdelijke woonunit

Bouwen

27-01-2019

WV-19-00141

Bedrijfsweg 12

Plaatsen CO2 tank

Bouwen

28-01-2019

WV-19-00149

Wilhelminaplein 6

Plaatsen van ledschermen in de etalage (reclame-uiting)

Reclame

29-01-2019

WV-19-00155

St Odulphusstraat 1A

Vestigen van een kapsalon (aan huis gebonden kleinschalige bedrijvigheid)

Handelen in strijd regels RO

29-01-2019

WV-19-00156

Oranjestraat 79

Verbouwen/renoveren woning

Bouwen

30-01-2019

WV-19-00160

Schoenmakersstraat 15

Bouwen berging

Bouwen

30-01-2019

WV-19-00162

Kruisparkweg ong.

Bouwen woning

Bouwen

30-01-2019

WV-19-00167

Kruisparkweg ong.

Aanleggen inrit/uitweg

Inrit/uitweg

30-01-2019

WV-19-00168

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

 

Drank- en Horecavergunning paracommercie

(Drank- en Horecawet, artikel 1)

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst

Dossiernummer

Koningin Julianaweg 29A

Aanvraag Drank- en Horecawetvergunning

25-01-2019

HZ_DHW_V-19-00139

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met acht weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Wilhleminakanaalstraat 20

uitbreiden woning (zij- en achterzijde), wijzigen gevel/kozijnen en plaatsen zonnepanelen

Bouwen

31-01-2019

WV-18-01792

Overige vergunningen

(Algemene plaatselijke verordening)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Kapelplein, Wilhelminaplein en WC Heivelden

Verlenging standplaatsvergunning voor de verkoop van vis

28-01-2019

HZ_STP-19-00075

Reclame in Best

Plaatsen van 10 driehoeks- reclameborden i.v.m. open dag Hoppenbrouwers

29-01-2019

HZ_TRE-19-00148

Reclame in Best

Plaatsen van 10 driehoeks- reclameborden i.v.m. waterschapsverkiezingen

30-01-2019

HZ_TRE-19-00158

Odulphuspad

Plaatsen van een simulatiecabine van 3 t/m 29 april

30-01-2019

HZ_TRE-19-00147

Wilhelminaplein

Verlenging standplaatsvergunning voor de verkoop van thaise snacks

01-02-2019

HZ_STP-19-00142

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

INGEKOMEN MELDINGEN

Voor de hieronder genoemde locaties hebben wij meldingen ontvangen. Een melding wordt ingediend bij nieuwvestiging, bij wijziging of als ten onrechte niet eerder een melding werd ingediend.

Milieumelding

(Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 1.10)

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst

Dossiernummer

Bedrijfsweg 12

Plaatsen van een CO² tank

28-01-2019

HZ_M840-19-00153

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

Milieumelding lozen buiten inrichting

(Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 1.10)

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst

Dossiernummer

De Stek 2

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

25-01-2019

HZ_MLOZ-19-00129

Dijkbeemd 28

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

25-01-2019

HZ_MLOZ-19-00138

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken