Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 26164Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, Olijftak, dossiernummer OV18.0623, Rijksweg Centrum 47A, Geleen.

De burgemeester van Sittard-Geleen heeft de volgende exploitatievergunning verleend.

Naam bedrijf: Olijftak

Locatie: Rijksweg Centrum 47A, 6161 EC Geleen

Dossiernummer: OV18.0623

Verzenddatum besluit: 29 januari 2019

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Een bezwaarschrift via e-mail is niet rechtsgeldig! Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit

- de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.