Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent Gebiedsprofielen wonen

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 24 september 2019 de Gebiedsprofielen wonen hebben vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

De Gebiedsprofielen wonen worden van kracht met ingang van de eerste dag na die van deze bekendmaking.

 

Rechtsmiddelen

Tegen het besluit tot vaststelling van de Gebiedsprofielen wonen is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Gebiedsprofielen wonen

Het Perspectief wonen geeft aan op welke manier de gebieden een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van reeds vastgestelde gemeentelijke beleidsdoelen wonen. De Gebiedsprofielen wonen vormen een uitwerking hiervan en geven meer concreet richting aan de koers van het wonen per gebied.  De gebiedsprofielen vormen het kompas voor het gesprek met partners en bewoners over concrete plannen voor het wonen. De Gebiedsprofielen wonen zijn te raadplegen als bijlage bij deze bekendmaking.

 

Naar boven