Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2019

Zaaknummer: Z19-063490

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 2 van Parkeerverordening Amstelveen 2013 en artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2019;

overwegende dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn plaatsen aan te wijzen waar betaald parkeren geldt, plaatsen aan te wijzen waar met een vergunning mag worden geparkeerd en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur;

besluiten vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2019

Artikel 1 Aanwijzing plaatsen betaald parkeren

De plaatsen waar, het tijdstip en de maximale parkeerduur en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2019 mag worden geparkeerd zijn vermeld in bijlage 1 Plaats, duur, tijdstip en wijze van betaald parkeren.

Artikel 2 Aanwijzing plaatsen parkeren met vergunning

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2019 zijn vermeld in bijlage 2 Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd.

Artikel 3 Intrekken oude regeling

Het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2019 van 25 juni 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2019.

Amstelveen, 22 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Namens dezen,

Mr. J.C.M. Otten

Juridisch adviseur verkeer

Bezwaar en voorlopige voorziening  

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk meldt u uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Het bezwaarschrift richt u aan het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. Juridische zaken, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Digitaal bezwaar maken is ook mogelijk. Dit kan via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

 

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Een verzoek dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

 

Bijlage 1 Plaats, duur, tijdstip en wijze van betaald parkeren

1.a. Plaats, duur en tijdstip betaald parkeren

 

 • A.

  In tariefzone A als bedoeld in de tarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen Amstel veen 201 9

 • Rembrandtweg: Het gedeelte tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de kruising met de Pieter Lastmanweg en de Galerij, parkeerduur: Maximaal 2 uur

 • Galerij, twee plaatsen bij nummer 152, parkeerduur: Maximaal 2 uur.

 • Pieter Lastmanweg: Het gedeelte tussen de Rembrandtweg en de Ferdinand Bolweg, parkeerduur: Maximaal 2 uur.

 • Pieter Lastmanweg: Het gedeelte tussen de Ferdinand Bolweg en de Gerard Doulaan, parkeerduur: Maximaal 0,5 uur.

 • Nieuw Loopveld, parkeerduur: Maximaal 0,5 uur.

 • Handelsweg: de parkeerhavens aan de zuidzijde bij het Buitenplein, parkeerduur: Maximaal 1 uur.

 • Stadstuinen: Het parkeerterrein aan de oostkant bij het Handelsplein, parkeerduur: Maximaal 1 uur.

 • Mr. G. Groen van Prinstererlaan: Het gedeelte aan de noordzijde naast het gebouw Rembrandtweg 168-220 (even nummers), parkeerduur: Maximaal 0,5 uur.

 

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 

De wijze van betaling in tariefzone A: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

 

 • B.

  In tariefzone B als bedoeld in de tarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen Amstel veen 201 9

Gebied 15 : Bankrashof

Straten: Het parkeerterrein van Bankrashof ten noorden van het gebouw Bankrashof 51-83, en de parkeerplaatsen aan de oost- en noordkant van de rijbaan van Bankrashof die direct ten oosten van het gebouw Traviatastraat 2 vanaf de Traviatastraat naar de De Parelvisserslaan loopt, het gedeelte van de Traviatastraat ten zuiden van Bankrashof, de gedeelten van de De Parelvisserslaan ten zuiden van de kruising met de Traviatastraat en ten oosten van de kruising met de Ouverture, de Rigolettolaan, de Faustlaan, de Paljassolaan en de Carmenlaan.

Tijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

 

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

 

Gebied 16: Randwijck

Straten: Bos en Vaartlaan, met inbegrip van de openbare parkeerterreinen aan de voor- en achterzijde van het flatgebouw Bos en Vaartlaan 42-122H, Henegouwselaan, Catharina van Clevepark, Berkenrodelaan, het gedeelte van de Eikenrodelaan vanaf de Bos en Vaartlaan tot aan de Jacob de Graeflaan aan de westzijde en tot aan de Bourgondischelaan aan de oostzijde, Iepenrodelaan, Oosterhoutlaan, Laan van Bloemenhove, Boekenrodelaan, het gedeelte van de Rentmeesterslaan tussen de Bos en Vaartlaan en de Jacob de Graaflaan, Hendrik van Borsselenkade, Margriete van Clevelaan, Catharina van Clevelaan, Laanhorn, Plantsoen Laanhorn, Baljuwenlaan, Gerrit van Heemskerklaan, Barend van Dorenweerdelaan, Schepenenlaan, Willem van Beijerenlaan, Van Spaenstraat, Koen van Oosterwijklaan, Randwijcklaan, het gedeelte van de Amsterdamseweg tussen de Nieuwe Kalfjeslaan en de Keizer Karelweg, het gedeelte van de Amsterdamseweg ten oosten van de spoorwegovergang bij de Emmakade, het gedeelte van de Keizer Karelweg ten noorden van de Graaf Aelbrechtlaan, Margaretha van Borsselenlaan, Hoeksewaard, Flakkeestraat, Voornsehoek, Tiengemeten, Rottumerstraat, Schiermonnikoogstraat, Amelandstraat, de Terschellingstraat en de Vlielandstraat tussen de Terschellingstraat en Laan Rozenburg, Biesbosch, Puttensestraat, het gedeelte van de Van Heuven Goedhartlaan tussen Laan Walcheren en de Rembrandtweg, Sint Philipsland, Bevelandselaan, Duivelandselaan en Duivelandsezijweg, Bella Donna, Wolfert van Borsselenweg, Van der Hoochlaan, Rijnier Pauwlaan, Mr. Rendorplaan, Nr. Sixlaan, Charlotte van Montpensierlaan, Jan Benninghstraat, Bergenvaarderstraat, Jan Huddestraat, Gerard Backerstraat, De Surmontstraat, Bors van Waverenstraat, het gedeelte van de Graaf Aelbrechtlaan tussen de Jan Benninghstraat en de Keizer Karelweg ten noorden van de vijver, Van der Veerelaan, Van IJsselsteinlaan, Rodenburghlaan, Floris van Alkemadelaan, Mr. Bardeslaan, De Ruwiellaan, het gedeelte van De Ruyschlaan ten noorden van de Graaf Aelbrechtlaan, Dijkgravenlaan, Claes Persijnlaan, Mr. Reijnstlaan, het gedeelte van Trompenburg ten westen van de Rembrandtweg, het gedeelte van Borssenburg ten westen van de Rembrandtweg, Welna, Amstelhoven, het gedeelte van Zonnestein ten westen van de Rembrandtweg, Meerhuysen, Buitenzorg, Oud Mijl, de ventweg aan de westkant van de Rembrandtweg tussen Laan Walcheren en de Graaf Aelbrechtlaan.

 

Tijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

 

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

 

Gebied 17

Uilenstede: De parkeerplaatsen op het parkeerterrein ten zuiden van het gebouw Uilenstede 108-344 (even nummers), de parkeerplaatsen langs het gedeelte van de doorgaande weg van Uilenstede vanaf een punt iets ten westen van het gebouw Uilenstede 71A-77H (oneven nummers) tot aan de kruising met de Laan van Kronenburg, de parkeerplaatsen ten noorden van de gebouwen Uilenstede 506-510 (even nummers) en op het parkeerterrein ten oosten van het gebouw Uilenstede 168-224 (even nummers).

Laan van Kronenburg: Het gedeelte ten noorden van de kruising met de doorgaande weg van Uilenstede.

 

Tijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

 

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

 

Gebied 20

Kostverlorenhof: Het parkeerterrein achter de flat Eleanor Rooseveltlaan 2-110, de toegangsweg naar dit parkeerterrein vanaf de Eleanor Rooseveltlaan en de parkeerplaatsen in de parkeerstroken aan de uiterste noord-, west-, zuid- en oostkant van het gedeelte van het parkeerterrein van Kostverlorenhof voor het flatgebouw Kostverlorenhof 100-160, met inbegrip van de parkeerplaatsen aan weerszijden van het gedeelte van dat parkeerterrein voor de panden Kostverlorenhof 148 tot en met 151, Eleanor Rooseveltlaan, Florence Nightingalelaan, Else Mauhsstraat, Coba Ritsemahof, Dianalaan, Anna Pawlowastraat, Lizzy Ansinghhof, Cleopatralaan en Rie Cramerstraat.

Straat van Messina: 10 plaatsen aan de zuidkant bij het pand nummer 5 en de parkeerplaatsen in de parkeerhaven tegenover de nummers 11 tot en met 33 (oneven nummers).

 

Tijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

 

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

 

Gebied 30

De parkeerterreinen van Groenhof, met uitzondering van de noordelijke strook ten noorden van het flatgebouw Groenhof 1-110.

 

Tijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

 

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

 

 • C.

  In tariefzone C als bedoeld in de tarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen Amstel veen 201 9

Gebied 1-west

Straten: Dr. C. Lelyplantsoen, Mr. P.J.M. Aalberselaan, Corneillelaan, Lucebertlaan, Jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeeklaan, Galerij, uitgezonderd de parkeerapparatuurplaatsen bij nummer 152.

 

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

 

Gebied 2

Straten: Het parkeerterrein aan de Burgemeester Haspelslaan tegenover de Kamerlingh Onnesstraat (Walgemoed), Kamerlingh Onnesstraat, Laan van Deshima, Wisselstroom, Stroombaan (uitgezonderd de parkeerplaatsen achter de slagbomen), de parkeerplaatsen op het parkeerterrein ten oosten van de flat Mr. G. Groen van Prinstererlaan 331-401. (gedeelte voor de slagboom) en de parkeerplaatsen voor de slagboom ten noorden van het gebouw Stroombaan 4.

 

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur, donderdag tevens van 20.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

 

Gebied 3

Straat: Meander: De hofjes aan de zuidkant van de doorgaande weg en de parkeerstrook aan de noordkant van de Meander achter de panden Stadsplein 96 en 97 en voor de woningen Meander 12-42 (even nummers).

 

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur, donderdag tevens van 20.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

 

Gebied 11

Straten: Thorbeckelaan, Goeman Borgesiuslaan, Keucheniuslaan, Wibautlaan, Cort van der Lindenplantsoen, Ruys de Beerenbroucklaan, Dr. D. de Visserlaan, De Savornin Lohmanlaan, de ventweg van de Keizer Karelweg tussen de Thorbeckelaan en de De Savornin Lohmanlaan, Mr. Troelstralaan, Dr. D. Boslaan, Dr. Kuyperlaan, Mgr. Nolenslaan, Mr. S. Van Houtenlaan, de parkeerplaatsen aan de westkant van het gedeelte van de Keizer Karelweg tussen de De Savornin Lohmanlaan en de Graaf Aelbrechtlaan, het gedeelte van de Graaf Aelbrechtlaan ten westen van de Keizer Karelweg en ten zuiden van de vijver en de ventweg van de Graaf Aelbrechtlaan aan de zuidkant van de doorgaande weg tussen de Thorbeckelaan en Mr. S. van Houtenlaan.

 

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

 

Gebied 12

Straten: De parkeerplaatsen aan de oostkant van het gedeelte van de Keizer Karelweg tussen de Heemraadschapslaan en de Graaf Aelbrechtlaan, het gedeelte van de Heemraadschapslaan ten oosten van de Keizer Karelweg, de gedeelten van de Graaf Aelbrechtlaan ten oosten van de Keizer Karelweg aan weerszijden van de vijver, het gedeelte van de De Ruyschlaan ten zuiden van de Graaf Aelbrechtlaan, Michiel van Miereveldlaan, Jan Lievensweg, het gedeelte van de Frans Halslaan ten westen van de Rembrandtweg, het gedeelte van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan tussen de Keizer Karelweg en de Rembrandtweg, het tussen de woningen Mr. G. Groen van Prinstererlaan 43 en 44 gelegen weggedeelte dat vanaf deze laan naar de Heemraadschapslaan loopt, de ventweg aan de westkant van het gedeelte van de Rembrandtweg tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Graaf Aelbrechtlaan.

 

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

 

Gebied 13

Straten: Het gedeelte van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan voor de panden nummers 100-120, de ventweg aan de oostkant van het gedeelte van de Rembrandtweg tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Lucas van Leydenweg met inbegrip van het parkeerterrein voor het gebouw Rembrandtweg 168-220, Judith Leijsterweg, het gedeelte van de Lucas van Leydenweg tussen de Rembrandtweg en de Judith Leijsterweg, Jan van Goyenlaan, Carel Fabritiuslaan, het gedeelte van de Frans Halslaan ten oosten van de Rembrandtweg, het parkeerterrein van Runmoolen bij de appartementen en woningen 1 tot en met 161 (oneven nummers), met uitzondering van vijf parkeerplaatsen naast de toegang naar dit parkeerterrein ten westen van het perceel Runmoolen 163 en het gedeelte van De Catoenboom tussen Runmoolen en Tulpenburg aan de zuidkant van de percelen De Catoenboom 1 en Tulpenburg 20.

 

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

 

Gebied 14

Straten: Burgemeester Haspelslaan tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Prof. Paul Scholtenlaan (uitgezonderd het parkeerterrein bij de panden nummers 129-131), Karel Doormanweg, Kardinaal de Jongstraat, Prof. Lorentzlaan, Dr. Eykmanstraat, Prof. Paul Scholtenlaan, Mr. G. Groen van Prinstererlaan tussen de Burgemeester Haspelslaan en de Van Heuven Goedhartlaan (noordzijde), de Van Heuven Goedhartlaan tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Prof. Paul Scholtenlaan met inbegrip van de parkeerterreinen bij de flats nummers 125-323 (oneven nummers).

 

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur, maximaal 4 uur. Voor het gedeelte van de Burgemeester Haspelslaan tussen de nummers 137 en 139: Alleen maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

 

Gebied 33

Straten: Het gedeelte van de Ouderkerkerlaan ten oosten van de Keizer Karelweg, het gedeelte van de Bovenkerkerkade ten oosten van het Keizer Karelplein, het de Keizer Karelweg, parkeerterrein op de hoek van de Ouderkerkerlaan en de Burgemeester Rijnderslaan ten oosten van het pand Ouderkerkerlaan 140, het gedeelte van de Ir. Romplaan tussen de Bovenkerkerkade en de Parmentierlaan, het gedeelte van de Parmentierlaan tussen de Van der Hooplaan en de Ir. Romplaan, de oostelijke ventweg van het Keizer Karelplein tussen de Parmentierlaan en de Bovenkerkerkade.

 

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

 

De aangewezen plaatsen zijn de openbare parkeerplaatsen in beheer en eigendom bij de gemeente Amstelveen, uitgezonderd de in de gebieden gelegen taxistandplaatsen, gehandicaptenparkeerplaatsen, de parkeerplaatsen in de parkeerschijfzones, de autodateplaatsen, de laad- en losplaatsen en de oplaadplaatsen elektrische motorvoertuigen.

 

Op landelijk erkende feestdagen als bedoeld in de Parkeerverordening Amstelveen 2013 en de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2019 is geen parkeerbelasting verschuldigd.

 

1.b. Wijze van betalen

 

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur langs elektronische weg door middel van een creditcard of pinpas (Maestro of V PAY). Het saldo van de gebruikte creditcard(s) en pinpas(sen) dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren. Deze parkeerduur mag de vastgestelde maximale parkeerduur niet overschrijden.

 • 2.

  Bij parkeerapparatuur met kentekeninvoer dient het kenteken te worden ingevoerd van het voertuig waarmee wordt geparkeerd. Wanneer het ingevoerde kenteken niet overeenstemt met dat van het voertuig waarmee wordt geparkeerd, wordt belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2019.

 • 3.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur via een telefoon door het inloggen op de centrale computer.

 • 4.

  Ter zake van het parkeren met een voor de gebieden 1-west, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 30 en/of 33 afgegeven digitale parkeervergunning dient het kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd op de activeringspagina te worden geactiveerd. Wanneer het kenteken niet is geactiveerd, wordt belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2019.

 • 5.

  Na inwerkingstelling is verlenging van de parkeertijd niet toegestaan tot één uur na afloop van de periode waarvoor de parkeerbelasting is voldaan.

Bijlage 2 Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2019, zijn:

 

Gebied 1-oost

Straten: Ferdinand Bolweg, Adriaen van Ostadelaan, Govert Flincklaan, Gerard Doulaan.

 

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 

Gebied 21

Straat: Het noordelijke gedeelte van het parkeerterrein van het Westelijk Halfrond bij de flats 317-485 (oneven nummers).

 

Tijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

 

Gebied 40

Straten:

Amstelzijde: 16 parkeerplaatsen ten zuidwesten van het pand Amstelzijde 85A,

7 parkeerplaatsen bij de panden nummers 65-69 (oneven nummers), 3 parkeerplaatsen bij het pand nummer 52,

Amstelzijde/Amsteldijk Zuid: 13 plaatsen ten zuiden van de gebouwen Amstelzijde 1 en 3 en de plaatsen in de parkeerhavens voor de woningen Amsteldijk Zuid 23 tot en met 40.

 

Tijden: alle dagen van 11.00 uur tot 24.00 uur.

 

De aangewezen plaatsen zijn de openbare parkeerplaatsen in beheer en eigendom bij de gemeente Amstelveen, uitgezonderd de in de gebieden gelegen taxistandplaatsen, gehandicaptenparkeerplaatsen, de parkeerplaatsen in de parkeerschijfzones, de in bijlage 1 aangewezen parkeerapparatuurplaatsen, de autodateplaatsen de laad- en losplaatsen en de oplaadplaatsen elektrische motorvoertuigen.

 

Het parkeren voor vergunninghouders geldt niet op de landelijk erkende feestdagen als bedoeld in de Parkeerverordening Amstelveen 2013 en de Verordening parkeerbelastingen 2019.

 

Ter zake van het parkeren met een digitale parkeervergunning wordt slechts dan met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2019 geparkeerd, wanneer het kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd op de activeringspagina is geactiveerd.

 

Autodateplaatsen

De aangewezen autodateplaatsen (per locatie één plaats) zijn:

 • Lindenlaan, zuidzijde, bij de kruising met de Van der Hooplaan

 • Asserring, zuidzijde, bij de woning nummer 2

 • Jupiter, parkeerterrein, bij het pand Jupiter 1-79 (oneven nummers)

 • Van der Leeklaan, noordzijde, bij de kruising met de Van der Hooplaan

 • Kostverlorenhof, parkeerterrein, bij het pand nummer 2

 • Texelstraat, westzijde, bij Laan Walcheren

 • Kotter, naast het pand Punter 467

 • Dr. Eykmanstraat, oostzijde, bij de Mr. G. Groen van Prinstererlaan

 • Keizer Karelweg, ventweg, bij het gebouw Keizer Karelweg 259-281 (oneven nummers)

 • Uilenstede, langs de doorgaande rijbaan (zuidkant) bij de toegang naar het parkeerterrein bij het pand Uilenstede 71A tot en met 77H

 • Uilenstede, op het parkeerterrein bij het pand Uilenstede 226-278

 • Mr. S. van Houtenlaan, bij de kruising met de Graaf Aelbrechtlaan

 • Van Heuven Goedhartlaan, oostzijde bij de kruising met de De Beerebijt

 • Wolga, op het noordoostelijke deel van het parkeerterrein

 • Catharina van Clevepark, noordzijde noordelijke rijbaan, ten westen van de kruising met de Oosterhoutlaan

 

Tijden: alle dagen.

 

 

 

 

Nota van toelichting bij het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2019  

 • Zaaknummer: Z19-063490

 • Datum: 22 oktober 2019

 

Algemeen

De gemeenteraad heeft op 13 december 2017 de beleidsnota "invoering betaald parkeren met vergunningen 2018" vastgesteld. Besloten is dat vanaf het eerste kwartaal 2019 betaald parkeren gefaseerd ingevoerd zal worden in diverse wijken in Amstelveen met een hoge parkeerdruk. Als laatste is dit najaar de uitbreiding van de betaald parkeergebieden Bankrashof (gebied 15) en Kostverlorenhof (gebied 20) aan de beurt.

 

Al jaren heeft het gedeelte van de wijk Bankras ten zuiden van het winkelcentrum Bankrashof en ten oosten van de Beneluxbaan te maken met een hoge parkeerdruk. Het gebied ligt gunstig ten opzichte van het winkelcentrum Stadshart en er zijn belangrijke doorgaande openbaar vervoerverbindingen. Er zijn de afgelopen periode met grote regelmaat klachten ontvangen uit deze buurt. Parkeerdrukmetingen wijzen uit dat de parkeerdruk (die wordt bepaald door het aantal parkeerplaatsen dat gemiddeld bezet wordt door geparkeerde motorvoertuigen) in een aantal straten boven de 85% uitkomt. Dit geldt vooral in het westelijke deel van de wijk voor de Carmenlaan, de De Parelvisserslaan, de Faustlaan en een groot deel van de Rigolettolaan. Omdat het gebied samenhangt met Bankrashof gaat het betaald parkeren ook gelden voor het gedeelte van de Traviatastraat ten zuiden van Bankrashof, dat tussen deze straten en Bankrashof ligt. Hierdoor ontstaat er één aansluitend betaald parkeergebied.

 

Voor het noordelijke deel van de wijk Kostverloren geldt eveneens dat in diverse straten de parkeerdruk boven de 85% uitkomt. Het gaat hier vooral om de Rie Cramerstraat, de Cleopatralaan en de Anna Pawlowastraat. Door de recente invoering van het betaald parkeren op Tiengemeten en omgeving en in Uilenstede zal deze parkeerdruk in deze straten en de straten ten zuiden daarvan richting Kostverlorenhof alleen nog maar zijn toegenomen. Ook hier geldt dat de gemeente met regelmaat klachten over de parkeerdruk krijgt. Samen met Kostverlorenhof kan het gebied ten noorden van het winkelcentrum tot aan de Saskia van Uylenburgweg één samenhangend betaald parkeergebied vormen. Daarbij wordt ook de Straat van Messina, dat grenst aan Kostverlorenhof en waar ook sprake is van een hoge parkeerdruk, meegenomen.

 

De parkeerplaatsen waarvoor een betaalplicht geldt worden aangeduid als parkeerapparatuurplaatsen. Deze plaatsen worden aangewezen in bijlage 1 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2019. Om te zorgen dat de juiste parkeerplaatsen zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaats (waardoor op de juiste wijze parkeerbelasting geheven kan worden) is het noodzakelijk om de openbare parkeerplaatsen in de genoemde gedeelten van Bankras en Kostverloren toe te voegen straten op te nemen in bijlage 1 bij dit Aanwijzingsbesluit.

 

Als gevolg hiervan dient bijlage 1 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2019 te worden aangepast.

 

Voor de overzichtelijkheid wordt het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2019 van 25 juni 2019, zaaknummer Z19-034469 ingetrokken en wordt er een nieuw Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2019 vastgesteld waarin zowel de parkeerapparatuurplaatsen als de belanghebbendenplaatsen voor het parkeren door vergunninghouders in de gemeente opnieuw worden aangewezen. In de uit te breiden gebieden geven de voor deze gebieden verleende parkeervergunningen recht op vrijstelling van de betaalplicht bij de automaten.

 

De bijlagen bij het vorige besluit van 25 juni 2019 vermelden abusievelijk een onjuist jaartal bij de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen. Dit wordt met de nieuwe vaststelling hersteld.

Naar boven