Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2019, 259796Verordeningen1e wijzigingsverordening Parkeerbelasting 2017, gemeente Vaals

De Raad van de gemeente Vaals

 

B E S L U I T:

Te wijzigen de 'Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen 2017'

(Verordening Parkeerbelasting 2017).

 

Artikel 1  

Artikel 2 belastbaar feit onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

 • b.

  een belasting, ingaande op het moment van vergunningverlening, ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 2  

Artikel 3 Belastingplicht wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat

   • 1e:

    als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   • 2e:

    als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 3  

De tarieven van de parkeerbelasting vast te stellen conform de bijbehorende tarieventabel.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van de bekendmaking

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is gelijk aan de datum van in werking treding.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘1e wijzigingsverordening Parkeerbelasting 2017’

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 september 2019

mr. B.G.P. Hoevenagel

Griffier

drs. R.L.T. van Loo

Voorzitter

Tarieventabel behorende bij de “1e wijzigingsverordening parkeerbelastingen 2017”.

Betaald parkeren op straatparkeerplaatsen met parkeerapparatuur, door het college aangewezen:

 

 • 1.

  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, bedraagt € 0,10 per 5 minuten.

 • 2.

  De maximum parkeerduur bedraagt 90 minuten.

 

Betaald parkeren op parkeerplaatsen met parkeerapparatuur:

Parkeergarage Prins Willem Alexanderplein, Parkeerterrein In ’t Schanes , Parkeerterrein Drieland (Kerkstraat), Parkeerterrein achter de Pauluskerk, Parkeerterrein voor Nederlands Hervormde Kerk,

 • 3.

  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, bedraagt € 0,10 per 5 minuten.

 • 4.

  het tarief voor een dagkaart bedraagt € 5.

 

Vergunningparkeren

 • 5.

  Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van deze verordening bedraagt met ingang van 1 januari 2017:

  • a.

   ten behoeve van een eigenaar of houder van een motorvoertuig die woont in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn –op de vergunning aangeduid als categorie I : € 3,50 per maand.

  • b.

   ten behoeve van een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn –op de vergunning aangeduid als categorie II : € 13,50 per maand.

 

 • 6.

  Inzake een parkeervergunning voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen alsmede op parkeerapperatuurplaatsen als bedoeld in de parkeerverordening 2016 voor de hele gemeente en met per dag onbeperkte parkeerduur en geldend voor één of meer kentekens

  • c.

   ten behoeve van een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn– op de vergunning aangeduid als categorie II: €19,80 per maand

  • d.

   ten behoeve van instellingen zonder winstoogmerk, gericht op het verrichten van dienstverlenende c.q. verzorgende c.q. verplegende taken –op de vergunning aangeduid als categorie III : € 6,60 per maand.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 september 2019

 

mr. B.G.P. Hoevenagel

Griffier

 

drs. R.L.T. van Loo

Voorzitter