Vijfde wijziging Subsidieverordening Rotterdam 2014

De Raad van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2019 (raadsvoorstel nr. 19bb20111); raadsstuk 19bb21851;

 

gelet op artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, Wet Normering Topinkomsten, artikel 149 van de gemeentewet;

besluit tot vaststellen van:

 

Vijfde wijziging van de Subsidieverordening Rotterdam 2014

Artikel I

De Subsidieverordening Rotterdam 2014 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Na onderdeel e worden de volgende onderdelen toegevoegd:

  • f.

   Europees steunkader: een mededeling, richtsnoer, kaderregeling, besluit of verordening op het gebied van staatssteun die de Europese Commissie of de Raad van de Europese Unie, gelet op de artikelen 106, derde lid, 107, 108 of 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft vastgesteld;

  • g.

   Verdrag: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

B

In artikel 3, derde lid wordt na ‘Het college kan ter’ ingevoegd ‘invulling of’.

 

C

Na artikel 3 wordt een artikel toegevoegd luidende:

Artikel 3a. Europese regelgeving

 • 1.

  Voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van het voldoen aan een Europees steunkader, kan het college bij nadere regels of besluit afwijken van deze verordening en deze aanvullen.

 • 2.

  Bij nadere regels waarbij is bepaald dat toepassing kan worden gegeven aan een Europees steunkader, verwijst de nadere regel naar het desbetreffende steunkader.

 • 3.

  Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, verwijst de verleningsbeschikking naar de toepasselijke bepalingen van het steunkader.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd.

 • a.

  In het eerste lid wordt ‘prestatie(s)/activiteit(en)’ vervangen door ‘prestatie(s) of activiteit(en)’.

 • b.

  Het derde lid komt te luiden:

  • 3.

   Het college kan bij nadere regels en in afwijking van het tweede lid een ander tijdstip van en andere termijnen voor het indienen van de aanvraag stellen voor daarbij aan te wijzen subsidies.

 • c.

  Het vierde lid vervalt.

E

Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4.

  Bij aanvragen om een subsidie die overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie wordt de termijn verdaagd totdat de Europese Commissie haar onherroepelijke eindbeslissing bekend heeft gemaakt aan het college.

F

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd.

 • a.

  Onderdeel g vervalt, onder verlettering van de onderdelen h tot en met l tot g tot en met k.

G

In artikel 12, derde lid, onderdeel d wordt na ‘Algemene wet bestuursrecht’ ingevoegd ’, voor zover artikel 4.58 Algemene wet bestuursrecht van toepassing is’.

 

H

Artikel 12a wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  In het derde lid wordt na “op de wijze waarop de middelen” ingevoegd “of”

 • b.

  Na het derde lid wordt een lid toegevoegd luidende:

  • 4.

   Bij nadere regels of verleningsbeschikking kunnen aan de subsidieontvanger verplichtingen worden opgelegd in het kader van de fysieke, sociale en informatietoegankelijkheid.

I

Aan artikel 13 wordt een lid toegevoegd luidende:

 • 4.

  Het college kan, in afwijking van het derde lid, bij nadere regels of bij verleningsbeschikking een ander tijdstip van en andere termijnen voor het indienen van de aanvraag voor vaststelling stellen voor daarbij aan te wijzen subsidies.

J

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c.

   het college kan, in afwijking van de onderdelen a en b, bij nadere regels of bij verleningsbeschikking een ander tijdstip van en andere termijnen voor het indienen van de aanvraag voor vaststelling stellen voor daarbij aan te wijzen subsidies.

 • b.

  sub c van het tweede lid vervalt.

 • c.

  sub d wordt vernummerd naar c met vernummering van de subonderdelen d1, d2, d3, d4 naar c1, c2, c3, c4.

K

Artikel 17 komt te luiden als volgt:

Artikel 17 Bevoegdheid Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in een nadere regel bepalen een of meer artikelen of artikelonderdelen van die regeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken indien, gelet op het doel en de strekking van de regel of de subsidie, de toepassing van die artikelen of onderdelen, naar het oordeel van het college, voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de met de regeling te dienen belangen.

 • 2.

  Toepassing van het bepaalde in het vorige lid wordt gemotiveerd in de beschikking.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening in het gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 oktober 2019.

De griffier,

M.J.E.M. van Dam

De voorzitter,

A. Aboutaleb

Toelichting

Algemeen

De wijziging van de subsidieverordening Rotterdam 2014 wordt om meerdere redenen noodzakelijk geacht: de subsidieverordening is aangepast om aansluiting te krijgen en strijdigheid te voorkomen met Europese regels over staatsteun, de aanpassing van het hanteren van de hardheidsclausule als gevolg van jurisprudentie en de aanwijzingen centrale regelgeving en een aantal linguïstiek en technische aanpassingen.

Staatssteun

Om subsidies onder een Europees steunkader te brengen moet de subsidie op het toepasselijke steunkader worden toegesneden. Daarbij kan het nodig zijn dat er afgeweken wordt van de SVR 2014, of dat deze wordt aangevuld. Als sprake is van steun die valt onder een Europees steunkader, kunnen uiteraard alleen de activiteiten, doelstellingen, resultaten en kosten voor subsidie in aanmerking komen voor zover die voldoen aan de eisen en voorwaarden van het betreffende steunkader.

Met de voorgestelde toevoeging van artikel 3a wordt de SVR 2014 in overeenstemming gebracht met het Europees steunkader.

Weigeringsgrond artikel 8

In artikel 8 worden weigeringsgronden genoemd in aanvulling op rijksregelgeving. Na de evaluatie van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur is in artikel 6 van de gewijzigde wet Bibob een algemeen geldende weigerings- en intrekkingsgrondslag opgenomen. Een weigeringsgrond op grond van de wet Bibob in de SVR is derhalve niet meer nodig.

Verplichtingen subsidieontvanger

Er is een nuancering aangebracht in lid 3 sub d van artikel 12. In de oude versie is ongeclausuleerd opgenomen dat de subsidieontvanger het college zo spoedig mogelijk informeert over handeling zoals vermeld in artikel 4.71 Algemene wet bestuursrecht. Artikel 4.71 kan alleen gelden als artikel 4.58 Awb op de subsidieontvanger van toepassing is. Deze nuancering wordt met de voorgestelde wijziging aangebracht.

In artikel 12a wordt een nieuw lid toegevoegd. Dit artikel regelt onder andere de bevoegdheid ook andere verplichtingen aan de subsidieverlening te verbinden dan bedoeld in artikel 4.37 en 4.38 Awb. Het gaat hier om verplichtingen die niet strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie. Die kunnen slechts aan de subsidie worden verbonden voor zover dit bij wettelijk voorschrift is bepaald en mogen alleen betrekken hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht. Een algemene regeling voor nadere regels is al opgenomen in lid 2.

Daarnaast bestond de behoefte specifieke mogelijkheden te creëren voorschriften te verbinden via de subsidiebeschikking. Een voorbeeld hiervan is artikel 12a lid 3 over social return. In aanvulling hierop wordt een lid 4 opgenomen in het kader van de fysieke, sociale en informatietoegankelijkheid. Het gaat hier om verplichtingen om de toegankelijkheid te vergroten voor mensen met een beperking.

Het opnemen van deze bevoegdheid in de subsidieverordening maakt het mogelijk om naast een nadere regeling de daadwerkelijke verplichting ook bij subsidiebeschikking te verbinden in geval er geen nadere regeling is waarop de subsidie gebaseerd is, maar wel subsidie gegeven kan worden indien het onderdeel is van een programma dat op de begroting is opgenomen.

Hardheidsclausule

De wijze waarop de hardheidsclausule was geformuleerd is onvoldoende concreet. De aanwijzing voor centrale regelgeving en de “100 ideeën voor decentrale regelgeving" adviseren de hardheidsclausule zodanig te formuleren dat duidelijk is op welke bepaling of voorwaarde het college deze bevoegdheid kan toepassen.

De voorgestelde formulering geeft het college de bevoegdheid bij nadere regeling de hardheidsclausule te concretiseren. Overigens wordt hiermee mede verstaan naast het buiten toepassing verklaren, het afwijken van de bepaling.

De bij dit wijzigingsvoorstel gewijzigde artikel 6 en artikel 14 zijn voorbeelden van concretisering van de hardheidsclausule.

Het tweede lid bepaald dat in de beschikking de afwijking gemotiveerd wordt en dat er periodiek verslag gedaan wordt aan de raad. De motiveringsplicht vloeit voort uit artikelen 3.4 en 3.46 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wijziging Toelichting bij de SVR 2014

De toelichting van een regeling maakt geen onderdeel uit van de regeling. De gemeenteraad kan daarover ook geen besluit nemen.

Het college heeft bij de vaststelling van het vijfde wijzigingsvoorstel van de subsidieverordening aan de raad besloten ook de toelichting op de SVR 2014 te wijzigen.

 

De artikelsgewijze toelichting van de TOELICHTING BIJ DE SUBSIDIEVERORDENING ROTTERDAM 2014 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Aan Artikel 7 beslistermijn subsidieverlening wordt de volgende alinea toegevoegd:

Het vierde lid geeft een uitzondering op de maximale termijn van uitstel van 12 weken. Omdat er tijd kan zitten tussen het nemen van het besluit door de Europese Commissie en het bekendmaken is dat laatste moment als aanknopingspunt genomen (in tegenstelling tot de model-ASV, waar het besluitmoment als aanknopingspunt is genomen).

 

B

Artikel 8 Weigeringsgrond wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  De alinea beginnende met ‘onderdeel g’ en eindigend met ‘(Wet BIBOB)’. vervalt.

 • 2.

  De zin ‘onderdelen j en k spreken voor zich’ komt te luiden: ‘onderdeel j: Een subsidieaanvraag wordt geweigerd als deze in strijd is met een wettelijk voorschrift. Inbegrepen zijn aanvragen van:

  • -

   een aanvrager tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;

  • -

   een aanvrager die een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende Europese steunkader;

C

Paragraaf artikel 12a Bijzondere verplichtingen wordt als volgt gewijzigd:

De laatste zin komt te luiden als volgt:

Het derde en vierde lid maakt het mogelijk om aan subsidieontvangers verplichtingen op te leggen in het kader van social return en in het kader van toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

 

D

Artikel 17 Hardheidsclausule komt te luiden:

Artikel 17 Hardheidsclausule

Dit artikel regelt de bevoegdheid van het college om bij nadere regeling te bepalen dat zij van concreet bepaalde onderdelen of artikelen kan afwijken van de subsidieregeling indien toepassing van die artikelen of onderdelen, naar het oordeel van het college, voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de met de regeling te dienen belangen.

De bevoegdheid kan alleen toegepast worden als sprake is van:

 • -

  bijzondere omstandigheden;

 • -

  onevenredige gevolgen, en

 • -

  gevolgen die onevenredig zijn in relatie met de doelen, die door deze verordening worden gediend.

De toepassing van de hardheidsclausule dient beperkt te blijven tot bijzondere gevallen. De toepassing en motivering daarvan dient duidelijk uit de betreffende subsidiebeschikking en het onderliggend subsidiedossier te blijken.

Dit gemeenteblad 2019, nummer 148, is uitgegeven op 22 oktober 2019 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

 

Naar boven