Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 25899VerordeningenTweede wijziging Verordening Starterslening gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer: 19-13A;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Barneveld

Artikel I

Artikel 2, tweede lid sub c komt als volgt te luiden:

  • c.

    Voor het verwerven van een bestaande of nieuwe koopwoning of van een bestaande te verkopen huurwoning van Woningstichting Barneveld in de gemeente Barneveld, waarvan de koopsom van de woning niet hoger mag zijn dan € 260.000,-, te vermeerderen met de bijkomende kosten volgens op moment van aanvraag geldende NHG normen.

Artikel IA

Artikel 4, tweede lid, komt als volgt te luiden:

Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,–.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op 06 februari 2019.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2019.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,