Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 25883VerordeningenVierde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 19-10;

 

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, derde lid, en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

besluit:

 

vast te stellen de Vierde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld

Artikel I
 • A.

  Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   Onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid, vervalt het tweede lid.

  • 2.

   Het derde lid wordt als volgt toegevoegd:

   • 3.

    In afwijking van het tweede lid wordt de hoogte van het pgb in geval van beschermd wonen vastgesteld op maximaal 80% van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate vangnetvoorziening in natura.

  • 3.

   Het vijfde lid wordt vervangen door:

   • 5.

    Onverminderd het tweede lid bedraagt, bij besteding van het persoonsgebonden budget aan een dienstverlener vanuit het sociaal netwerk, of een dienstverlener zonder kwaliteitsstandaard bedraag, het maximale:

    • a.

     uurtarief € 20,00, van toepassing op de ondersteuning waarbij voor de aanbieders van de ondersteuning in natura een uurtarief geldt;

    • b.

     dagdeeltarief € 20,00, van toepassing op de ondersteuning waarbij voor de aanbieders van de ondersteuning in natura een dagdeeltarief geldt;

    • c.

     etmaaltarief € 30,00, van toepassing op de ondersteuning waarbij voor de aanbieders van de ondersteuning in natura een etmaaltarief geldt.

  • 4.

   Het zevende lid wordt vervangen door:

   • 7.

    Een pgb kan ook worden verstrekt indien de kostprijs van de voorziening van de door de cliënt gewenste aanbieder hoger is dan de kostprijs van de gemeentelijke vangnetvoorziening in natura. De hoogte van het pgb is dan gelijk aan het bepaalde in het tweede, derde en vijfde lid.

 • B.

  Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   In het derde lid wordt <<€ 100,00>> vervangen door <<€ 110,00>>.

  • 2.

   In het vierde lid onder a en c wordt <<€ 1.235,00>> vervangen door <<€ 1.271,00 >>.

  • 3.

   In het vierde lid onder c wordt <<€ 1.460,00>> vervangen door <<€ 1.503,00>>.

  • 4.

   In het vierde lid onder b en d wordt <<€ 1.793,00>> vervangen door <<€ 1.814,00 >>.

  • 5.

   In het vierde lid onder d wordt <<€ 2.119,00>> vervangen door <<€ 2.144,00 >>.

  • 6.

   In het vierde lid onder a en b wordt << € 80,00>> vervangen door <<€ 88,00>>.

  • 7.

   In het vierde lis onder c en d wordt << € 60,00>> vervangen door<< € 66,00>>.

  • 8.

   Onder vernummering van het zevende, achtste, negende, tiende en elfde lid tot zesde, zevende, achtste negende en tiende lid, vervalt het zesde lid.

 • C.

  In artikel 16 wordt het vierde lid vervangen door:

  • 4.

   Indien het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door of namens de cliënt opzettelijk heeft plaatsgevonden, vordert het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde van de ten onrechte genoten gemeentelijke vangnetvoorziening of het ten onrechte genoten pgb terug.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op 7 februari 2019.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2019 .

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,