Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 25719VerordeningenBesluit tot wijziging van Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 2013

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2018;

 

gehoord de commissie Fysiek Domein van 15 januari 2019;

 

besluit :

 

I Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 2013 als volgt te wijzigen:

Oude tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

1. De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op:

a. zondagen of feestdagen voor zover het winkels betreft in de woonplaatsen Maarssen, Breukelen en Loenen;

b. maximaal twaalf, door het college aan te wijzen, zondagen of feestdagen per kalenderjaar, voor de overige woonplaatsen van de gemeente Stichtse Vecht;

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn, na een daartoe strekkend besluit van het college, de verboden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet van toepassing indien een meerderheid van de in een bepaalde woonplaats dan wel winkelgebied gevestigde winkeliers, met uitzondering van de in lid 3 genoemde branches, nadrukkelijk aan het college hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de vrijstelling.

3. Winkels in de volgende branches zijn uitgezonderd van de in lid 2 bedoelde beperking van de vrijstelling:

a. winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

b. winkels in de Doe-Het-Zelfbranche;

c. winkels in de branche van groen- en tuincentra en tuinretail waar de verkoop van tuinartikelen centraal staat.

4. De vrijstellingen genoemd in het eerste lid gelden tussen 12:00 en 17:00 uur.

5. Het college kan, in afwijking in zoverre van het vierde lid vrijstelling verlenen tussen 10:00 uur en 12:00 uur.

6. In afwijking in zoverre van het vierde lid gelden de vrijstellingen genoemd in het eerste lid van dit artikel tussen 10:00 uur en 17:00 uur op de navolgende dagen: Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.

7. De vrijstellingen genoemd in het eerste lid van dit artikel gelden niet op de navolgende dagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag.

8. Het college kan in afwijking in zoverre van het eerste lid onder b andere woonplaatsen aanwijzen, waarop de vrijstelling genoemd in het eerste lid onder a van toepassing is.

 

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

1.De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op zondagen of feestdagen van 10.00 tot 20.00 uur.

 

 

2. De vrijstellingen genoemd in het eerste lid van dit artikel gelden niet op de navolgende dagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag.

 

Artikel 6 Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen

1. Het college kan in de woonplaatsen Maarssen, Breukelen en Loenen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

2. Aan de ontheffing worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:

a. de winkel dient op de zondagen en de feestdagen vóór 16:00 uur gesloten te zijn;

b. de winkel dient uiterlijk om 20:00 uur te sluiten.

3. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

4. Het college kan in afwijking in zoverre van het eerste lid onder b andere woonplaatsen aanwijzen, waarop de vrijstelling genoemd in het eerste lid onder a van toepassing is.

 

Artikel 6 vervalt.

 

 

 

II. Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

29 januari 2019

Griffier Voorzitter