Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent duurzaamheidslening (Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2019)

De raad van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2019;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

gehoord de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving d.d. 19 september 2019;

 

Besluit

 

vast te stellen de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 2, die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde;

 • c.

  duurzaamheidslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • d.

  maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e.

  werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunning nummer 12013647.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

 • 1.

  Voor bestaande woonruimte in de gemeente Zeewolde geschikt en bestemd voor permanente bewoning.

 • 2.

  Door een particuliere eigenaar. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

Artikel 3. Maatregelen

 • 1.

  De volledige lijst met goedgekeurde verduurzamingsmaatregelen is als bijlage ‘Goedgekeurde verduurzamingsmaatregelen’ aan de verordening toegevoegd;

 • 2.

  Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Isolatie

  • b.

   Warmteterugwinning

  • c.

   Duurzame energieopwekking

  • d.

   Energieadvies / inzicht in verbruik

  • e.

   Duurzaam verwarmen

  • f.

   Duurzaam ventileren

  • g.

   Duurzame verlichting; LED verlichting

  • h.

   Energieopslag

  • i.

   Duurzaam watergebruik

 • 3.

  De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies en/of redelijkerwijs te verwachten BTW teruggaven) in deze kosten. De duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 15.000,- inclusief BTW.

 • 4.

  Het college kan de in het eerste en tweede lid vermelde lijst van maatregelen wijzigen.

Artikel 4. Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening:

 • a.

  Een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot.

 • b.

  Het realiseren van duurzame energieopwekking.

 • c.

  Duurzaam gebruik van materialen en/of water.

Artikel 5. Budget

De raad van de gemeente Zeewolde stelt het budget vast dat beschikbaar is voor duurzaamheidsleningen.

 • 1.

  Duurzaamheidsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 2.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6. Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en verwijst, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening.

Artikel 7. Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld (digitaal) formulier en vermeldt:

  • a.

   De te treffen maatregelen;

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Tegen de toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8. Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  de duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9. Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Zeewolde en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de duurzaamheidslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn.

Artikel 10. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 4 november 2019.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2013 ingetrokken.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2019”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 26 september 2019.

de griffier,

L. van Heezik

de voorzitter,

G.J. Gorter

Naar boven