Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 25587Plannen | ruimtelijkVoorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Best 2019, Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage, Visiedocument Duurzame energie in het buitengebied, Landschapsinvesteringsregeling, Beleid vrijkomende agrarische bebouwing, Quickscan cultuurhistorische waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van woensdag 6 februari 2019 tot en met dinsdag 19 maart 2019 het voorontwerp bestemmingsplan en aanverwante beleidsdocumenten voor een ieder ter inzage liggen. Het gaat daarbij om de volgende stukken:

 • 1.

  Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Best 2019;

 • 2.

  Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor milieueffectrapportage;

 • 3.

  Concept visiedocument Duurzame energie in het buitengebied gemeente Best;

 • 4.

  Concept Landschapsinvesteringsregeling gemeente Best (LIR);

 • 5.

  Concept Beleid vrijkomende agrarische bebouwing gemeente Best;

 • 6.

  Concept Quickscan cultuurhistorische waarden buitengebied Best.

 • 1.

  Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Best 2019

Het nieuwe bestemmingsplan omvat het gehele buitengebied van de gemeente Best.

Een aantal specifieke locaties waarvoor onlangs een actueel bestemmingsplan is vastgesteld, is buiten het plangebied gehouden. Dat geldt ook voor het gebied ten zuiden van het Wilhelminakanaal, oostelijk van de A2.

Voor het buitengebied van Best gelden nu nog verschillende bestemmingsplannen (Buitengebied Best 2006, Buitengebied Best 2002 en een aantal oudere bestemmingsplannen). Met het nieuwe bestemmingsplan worden de geldende bestemmingsplannen integraal herzien en wordt voorzien in een actuele regeling. In het plan wordt o.a. rekening gehouden met veranderde wet- en regelgeving van provincie en rijk, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van veehouderijen. Daarnaast worden in het nieuwe bestemmingsplan nieuwe gemeentelijke beleidsuitgangspunten vertaald.

 • 2.

  Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor milieueffectrapportage

Voor het bestemmingsplan moet een milieueffectrapport (planMER) worden opgesteld. Het planMER geeft inzicht in de potentiële milieugevolgen van de maximale ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Het betreft met name ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen en effecten van het plan op Natura2000 gebieden.

In de MER-procedure wordt nu eerst de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. Deze notitie beschrijft welke milieuonderwerpen in het MER worden onderzocht en welke beoordelingscriteria hiervoor worden gehanteerd.

 • 3.

  Visiedocument Duurzame energie in het buitengebied gemeente Best

Het visiedocument Duurzame energie in het buitengebied gemeente Best heeft als doel om voorwaarden, kansen en mogelijkheden voor duurzame energie in het buitengebied inzichtelijker te maken. De visie richt zich uitgebreid op energiebronnen waar ruimtelijke inpassing nodig is, zoals met name wind- en zonne-energie.

 • 4.

  Landschapsinvesteringsregeling gemeente Best

De in 2013 vastgestelde Landschapsinvesteringsregeling (LIR) wordt tegelijk met het buitengebied traject geactualiseerd. Voor een ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied moet, afhankelijk van de ruimtelijke impact van de ontwikkeling, een bijdrage worden gedaan aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. Met de LIR kan bepaald worden welke bijdrage voor een ruimtelijke ontwikkeling moet worden gedaan.

Met de nieuwe landschapsinvesteringsregeling wordt een eenduidiger en eenvoudiger toe te passen regeling beoogd.

 • 5.

  Beleid vrijkomende agrarische bebouwing gemeente Best

Het doel van het beleid vrijkomende agrarische bebouwing is om aan te geven hoe de gemeente wil omgaan met vrijkomende agrarische bebouwing. Het gaat o.a. om het bieden van ontwikkelingsruimte voor nieuwe functies en verruimen van bebouwingsmogelijkheden. Ook is aangegeven welke stappen we volgen om af te wegen of een ontwikkeling naar een nieuwe functie mogelijk is, die niet binnen het bestemmingsplan past.

 • 6.

  Quickscan cultuurhistorische waarden buitengebied Best

Voor het buitengebied van Best is een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd door Monumentenhuis Brabant. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de ‘Quickscan cultuurhistorische waarden buitengebied Best’. Het document bevat panden en andere objecten, die beoordeeld zijn als cultuurhistorisch waardevol. In het voorontwerp bestemmingsplan is hiervoor een aanduiding en regeling opgenomen. De quickscan is ook opgenomen als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan.

Inspraak

 • -

  Alle ter inzage liggende stukken zijn beschikbaar via www.gemeentebest.nl.

 • -

  Een digitale versie van het voorontwerp bestemmingsplan is beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0753.bpBuitengebied-VO01.

 • -

  Tevens kunt u tijdens de openingstijden de papieren versie van het voorontwerp bestemmingsplan en de overige stukken inzien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best.

  Bij verschillen tussen de digitale en de analoge versie (pdf) van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging wordt aan een ieder inspraak verleend op alle ter inzage liggende stukken. Vermeldt daarbij uw naam, adres, woonplaats en de locatie en/of onderwerp waarop uw reactie betrekking heeft. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt uw inspraakreactie ook indienen via e-mail op het adres buitengebied@gembest.nl. Het mondeling indienen van een inspraakreactie is niet mogelijk.

Inloopbijeenkomsten

We organiseren twee inloopbijeenkomsten. U kunt dan het voorontwerp bestemmingsplan en de andere documenten inzien. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. We nodigen u van harte uit om hiervan gebruik te maken.

De inloopbijeenkomsten zijn op:

 

 • -

  Maandag 11 februari - van 16.00 tot 20.00 uur in buurthuis Aarle (D’n Herd), Kapelweg 26A.

 • -

  Woensdag 13 februari - van 16.00 tot 20.00 uur in buurthuis O.V.S., Steenovenseweg 1A.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met een medewerker van het projectteam Buitengebied via telefoonnummer 14 0499 of via buitengebied@gembest.nl.

Best, 5 februari 2019

burgemeester en wethouders gemeente Best