Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2019, 255524VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening Rechtsbescherming gemeente Stadskanaal (Z-19-053660)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2019, nr. Z-19-053660/D/19/143105;

 

 

b e s l u i t :

 

 

 

Artikel 14, eerste lid van de Verordening Rechtsbescherming gemeente Stadskanaal aldus te wijzigen zodat dit luidt:

De zitting van de commissie is openbaar, tenzij het de behandeling van bezwaarschriften betreft, waarvan de bestreden besluiten zijn gebaseerd op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet, dan wel op het gemeentelijk minimabeleid.

 

Artikel 20a van de Verordening Rechtsbescherming gemeente Stadskanaal aldus te wijzigen zodat dit luidt:

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding ten laste van de gemeente op grond van artikel 3.4.1 eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Gelet op artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers ontvangt de voorzitter driemaal en externe leden tweemaal het in artikel 3.4.1 eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor de gemeente van toepassing zijnde bedrag per bijgewoonde vergadering.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen:

  • a.

   de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b.

   bij gebruik van een eigen auto het maximum bedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt.

 • 4.

  Indien een lid een vergadering niet kan bijwonen maar wel een substantiële bijdrage dient te leveren aan de totstandkoming van een advies is de vermenigvuldigingsfactor van het tweede lid niet van toepassing.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 oktober 2019.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier

mevrouw F.T. de Jonge

voorzitter