Gemeenteblad van Nunspeet

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NunspeetGemeenteblad 2019, 254738Beschikkingen | afhandelingGemeente Nunspeet - Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Brink nabij nr.1 en Stakenbergweg nabij nr. 5 in Elspeet

Zaaknummer: HZ 2019-1722.

Status: toegekend.

Op 17 oktober 2019 heeft de gemeente een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Brink nabij nr.1 en Stakenbergweg nabij nr. 5 in Elspeet. Het besluit betreft het herplaatsen van twee muurgedichtenen bevat de volgende onderdelen:

  • Bouwen en/of verbouwen

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor inzage in de stukken moet u een afspraak maken met het klantcontactcentrum via doorkiesnummer (0341) 25 99 11. Het is mogelijk tegen vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de stukken die ter inzage liggen.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 18 oktober 2019 en bedraagt 6 weken.

U kunt het bezwaar richten aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester / burgemeester en wethouders) van Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste het zaaknummer, de naam, het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bezwaar waartegen het zich richt en de gronden van bezwaar bevatten. Daarnaast raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen. Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.nunspeet.nl.

Door het maken van bezwaar wordt dit besluit niet geschorst.

Naast het indienen van bezwaar kunt u ook een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Gelderland aanvragen. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u onder vermelding van het zaaknummer contact opnemen via gemeente@nunspeet.nl.