Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 254350Beschikkingen | afhandelingVastgesteld wijzigingsplan (3.6 Wro) Roomweg 91 te Grashoek

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het wijzigingsplan 'Omvormen van Agrarisch naar Wonen Roomweg 91 Grashoek' heeft vastgesteld.

Wijzigingsplan

De wijziging van het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied op de locatie de Roomweg 91 te Grashoek. Het plan regelt de omzetting van de bestemming 'Agrarisch' naar de bestemming 'Wonen'.

Het ontwerp wijzigingsplan en bijbehorende stukken heeft vanaf 6 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er is daarbij geen zienswijze ingediend.

Inzien wijzigingsplan

Het wijzigingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.WZ0031-VG01

  • Op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

Beroepstermijn

U kunt gedurende 6 weken een beroep instellen, waarbij de beroepstermijn start op 22 oktober 2019.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerp wijzigingsplan hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen gedurende de hierboven genoemde beroepstermijn beroep instellen tegen het vastgestelde wijzigingsplan. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op: https://digitaalloket.raadvanstat.nl/ voor meer informatie.

Meer informatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met een van de medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.