Gemeenteblad van Bergeijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkGemeenteblad 2019, 25430Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Bergeijk - Aanwijzingsbesluit recreatiepark "De Zwarte Bergen"

De burgemeester van Bergeijk,

 

 • -

  gelet op artikel 2:40a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk 2018 (hierna: “de APV”);

   

 • -

  gelet op “Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018”;

   

 • -

  gelet op “Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022”;

   

 • -

  gelet op de Bestuurlijke Rapportage van de Politie van 5 december 2018;

   

 • -

  gelet op het rapport van het RIEC Zuid-West Nederland en het Openbaar Ministerie “Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit”;

   

 • -

  gelet op brief met bijlagen van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 juni 2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 911, nr. 156) in verband met de continuering van de geïntensiveerde aanpak in Zuid Nederland bij een slagvaardige aanpak ondermijning in Zuid-Nederland;

   

 • -

  gelet op het rapport “Impulsen tegen ondermijning” in opdracht van de Taskforce Brabant-Zeeland, door het Verweij Jonker Instituut van juli 2016;

   

 • -

  gelet op het Memo van de Commissaris van de Koning van 10 oktober 2018, over de Financiële verantwoording 2017 Taskforce Brabant Zeeland;

   

 • -

  gelet op het Jaarverslag 2017 van het RIEC-LIEC;

   

 • -

  gelet op de bevindingen in het onderzoek “Ondertussen in het buitengebied; Bestuurskracht en de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit”, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant;

   

 • -

  gelet op de “Toekomstagenda Ondermijning” van 14 juli 2017; en

   

 • -

  gelet op de “Actie-agenda vakantieparken 2018-2020” van de Minister Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 november 2018, Kenmerk 2018-0000897509;

Overwegende dat,

 

 • a.

  het OM, politie en gemeenten in Brabant de aanpak van ondermijnende criminaliteit als veiligheidsthema hebben benoemd;

 • b.

  de gemeente Bergeijk de aanpak van ondermijning als leidend principe heeft;

 • c.

  de gemeente Bergeijk een geschatte illegale industrie van vele honderden miljoenen euro’s heeft, hetgeen een corrumperend effect op de samenleving en de leefbaarheid in onze gemeente aantast;

 • d.

  de georganiseerde criminaliteit gebruik maakt van dezelfde legale structuren en voorzieningen als gewone burgers, waaronder recreatieterreinen, waarmee ze de legale economie infecteren;

 • e.

  uit de diverse, bovengenoemde studies en onderzoeken blijkt dat recreatieparken of voormalige recreatieparken gevoelig zijn voor malafide ondernemers en ondermijnende activiteiten, onder meer vanwege het gebruik van panden voor illegale activiteiten, waaronder voor de productie van drugs, het onderbrengen van mensen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het criminele proces, alsook voor het witwassen van illegaal verkregen vermogen (o.a. het Jaarverslag 2017 van het RIEC-LIEC);

 • f.

  recreatieparken in vrijwel alle gemeentelijke ondermijningsbeelden prominent voorkomen, onder meer in verband met overlast en criminaliteit, wetteloosheid en gettovorming, fraude, mensenhandel, permanente bewoning en allerlei sociale misstanden (Memo van de Commissaris van de Koning van 10 oktober 2018);

 • g.

  om bovengenoemde redenen zowel landelijk, provinciaal als regionaal specifieke aandacht bestaat voor de aanpak van ondermijning in de recreatiesector (o.a. Actie-agenda vakantieparken 2018-2020);

 • h.

  er ook lokaal, in het “Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018” (par. 2.5), een specifieke focus is gelegd op het waarborgen van de veiligheid in en rond toeristische verblijfslocaties, in verband met de hiervoor genoemde problematiek;

 • i.

  in het “Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018” wordt aangegeven dat zich binnen de gemeente Bergeijk, de grootste vakantieparken bevinden;

 • j.

  de voormalige exploitanten van recreatiepark “De Zwarte Bergen” gestopt zijn met de exploitatie;

 • k.

  de financiële positie van de Zwarte Bergen is kwetsbaar gebleken, waardoor mede het risico bestaat dat het recreatiepark in handen valt van malafide investeerders en exploitanten, terwijl de gemeente een economisch haalbaar en voorspelbaar positief patroon met betrekking tot de exploitatie voor ogen heeft;

 • l.

  uit de Bestuurlijke Rapportage van de Politie van 5 december 2018 volgt dat zich op recreatiepark “De Zwarte Bergen” in de periode 2014-2018 meerdere incidenten hebben voorgedaan van uiteenlopende aard;

 • m.

  er plannen worden verkend om op termijn te komen tot een herontwikkeling van “De Zwarte Bergen”, waarbij tot die tijd onder meer gedacht wordt aan de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten;

 • n.

  de bevindingen uit de bestuurlijke rapportage erop duiden dat op recreatiepark “De Zwarte Bergen” de ondermijningsproblematiek overeenkomt met het beeld dat volgt uit bovengenoemde studies en onderzoeken, terwijl ook aan de huisvesting van arbeidsmigranten ondermijningsrisico’s verbonden zijn (o.a. “Ondertussen in het buitengebied; Bestuurskracht en de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit”), zodat aanleiding bestaat om aan te nemen dat de openbare orde, leefbaarheid en veiligheid ter plaatse onder druk staat, althans de vrees daartoe gerechtvaardigd is;

 • o.

  het met het oog hierop noodzakelijk is om in verband met de toekomstige exploitatie van recreatiepark “De Zwarte Bergen”, bestuurlijke invloed en sturing te kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de exploitant en de exploitatie;

 • p.

  het invoeren van een vergunningplicht voor de bedrijfsmatige activiteit exploiteren van recreatiepark “De Zwarte Bergen”, voldoende mogelijkheden biedt voor toezicht en handhaving en daarnaast bijdraagt aan de bewustwording bij onbewust faciliterende bedrijven;

 • q.

  artikel 2:40a lid 2 van de APV de bevoegdheid aan de burgemeester verschaft om gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten voor de duur van maximaal vijf jaar aan te wijzen, waarvoor ingevolge artikel 2:40a lid 3 van de APV een verbod geldt om zonder vergunning een bedrijf uit te oefenen;

 • r.

  de toepassing van deze bevoegdheid in dit geval voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, omdat er geen geschikt(er) alternatief (preventief) middel bestaat om de genoemde ondermijningsrisico’s het hoofd te bieden, de aanwijzing niet verder gaat dan noodzakelijk, terwijl binnen de kaders van artikel 2:40a van de APV voldoende ruimte en vrijheid blijft bestaan voor de toekomstige exploitant om recreatiepark “De Zwarte Bergen” concurrerend te exploiteren; 

besluit:

 

de exploitatie van Recreatiepark “De Zwarte Bergen” te Luyksgestel, kadastraal bekend als Luyksgestel, sectie A nummers 2128, 2232, 2248 en 2291, alsmede de exploitatie van alle andere (aanverwante) bedrijfsmatige activiteiten op Recreatiepark “De Zwarte Bergen”, e.e.a. voor zover daarvoor geen ander (exploitatie)vergunningstelsel bij of krachtens de wet geldt, voor de duur van vijf jaar aan te wijzen als bedrijfsmatige activiteit, in de zin van artikel 2:40a lid 2 van de APV, waarvoor ingevolge artikel 2:40a lid 3 van de APV een vergunningsplicht geldt.

 

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking daarvan.

Bergeijk, 29 januari 2019

De burgemeester van Bergeijk,

A. Callewaert-de Groot MSc