Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 25399VerordeningenWijziging van het Mandaatregeling gemeente Nieuwegein

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 

De burgemeester van Nieuwegein;

 

gelet op de afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen

 

Besluit tot wijziging van het Mandaatregeling gemeente Nieuwegein;

Artikel I  

Het mandaatregister wordt als volgt gewijzigd:

 

Een nieuw mandaat 69f wordt ingevoegd :

 

Mandaat

69f

Het besluiten op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Wmo 2015

college

college van gemeente Utrecht

Ondermandaat mogelijk

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 januari 2018,

 

de secretaris, de burgemeester,