Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2019, 253870Beschikkingen | afhandelingONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER

voor het oprichten van 48 woningen (Plan Superlofts), Oosterhamrikkade (voorheen) 97-101, kadastraal bekend GNG, A, 7434, 7537, 7538 te Groningen

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het geldende bestemmingsplan ‘Waterrand Oosterparkwijk’ voor het oprichten van 48 woningen Oosterhamrikkade 97-101 (Plan Superlofts) te Groningen.

Hogere grenswaarde wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders willen de realisatie van het bouwplan Oosterhamrikkade 97-101 mogelijk maken. Dit is niet zondermeer mogelijk, omdat de geluidbelasting op de noordwestgevel bouwplan hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. Om het bouwplan toch te kunnen realiseren, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze voorkeursgrenswaarde en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege de Oosterhamrikkade (50 km/uur). Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

Ter inzage

Deze ontwerpbesluiten liggen vanaf 12 september 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur (vrije inloop zonder afspraak) en van 13.00 uur tot 17.00 uur (alleen op afspraak). Een afspraak kunt u maken via www.gemeente.groningen.nl/loket.

Zienswijzen

Zienswijzen kunt u tot en met 23 oktober 2019 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Dat kan schriftelijk bij de gemeente Groningen, afdeling VTH, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijze indienen (ontwerpbesluit omgevingsvergunning), belt u dan met de afdeling VTH, telefoon 14050. U kunt dan een afspraak maken met de ambtenaar die de aanvraag behandelt. Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen (ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder), dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Stadsingenieurs telefoon (050) 367 10 87.