Besluit tot 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avri

Het college van de gemeente Zaltbommel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019,

 

Overwegende dat het Algemeen Bestuur van Avri op 18 april 2019 heeft ingestemd met een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling als gevolg van de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen, waardoor deze gemeenten per 1 januari 2019 zijn verdergegaan als de gemeente West Betuwe;

 

Overwegende dat als gevolg daarvan de gemeenschappelijke regeling Avri moet worden aangepast;

 

Overwegende dat de regeling op twee andere punten technisch moet worden aangepast;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de gemeenschappelijke regeling Avri;

 

gelet op het besluit van de raad van 20 juni 2019 waarin deze ons college toestemming heeft gegeven in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avri;

besluit:

 

In te stemmen met de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avri, luidende als volgt:

Artikel I

 

A

In de aanhef wordt:

De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd,

 

vervangen door:

 

De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe,Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd,

 

B

Aan de overwegingen wordt na

 • b)

  het verder uitbouwen van Avri tot een (nog)slagvaardiger en efficiëntere organisatie;

toegevoegd een overweging als volgt:

 

 • de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen als gevolg van een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 verder gaan als de gemeente West Betuwe.

C

Artikel 1 sub b. van de Begripsbepalingen komt te luiden als volgt:

 

 • b.

  betrokken gemeenten: de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel;

D

Het eerste lid van artikel 3: Openbaar lichaam komt te luiden als volgt:

 

 • 1.

  Er is een openbaar lichaam ingesteld, genaamd Avri.

E

Het eerste lid van artikel 5: Samensstelling algemeen bestuur komt te luiden als volgt:

 

 • 1.

  Het algemeen bestuur bestaat uit acht leden.

F

In het tweede lid van artikel 8: Vergaderingen, wordt “ten minste een vijfde van het aantal leden” vervangen door:

 

“ten minste een vierde van het aantal leden”

 

G

In het eerste lid van artikel 14: Openbaarheid vergaderingen wordt in de tweede zin “...wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden...“ vervangen door:

 

“.... wanneer een vierde gedeelte van de aanwezige leden ...”

 

H

In verband met het herstellen van een onjuiste nummering worden in artikel 30 lid 4, lid 5 en lid 6 omgenummerd tot lid 3, lid 4 en lid 5.

 

I

In het vierde lid van artikel 33: Platformbijeenkomsten wordt “...indien niet ten minste raadsleden van vijf betrokken gemeenten zich hebben aangemeld....” vervangen door:

 

“... indien niet ten minste raadsleden van vier betrokken gemeenten zich hebben aangemeld....”

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de wet.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 mei 2019.

de secretaris,

W. (Wabe) Wieringa

de burgermeester,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

Naar boven