Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 253330Overige besluiten van algemene strekkingVASTGESTELD ‘AANSTELLEN TOEZICHTHOUDERS SOCIAAL DOMEIN’ VAN DE GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z026779 / D286362

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten:

 

 

 

1. In te stemmen met de versterking van het toezicht op de Jeugdwet en WMO per 1 januari 2019 in samenwerking met de overige deelnemers in de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe, zoals vastgesteld in de raamovereenkomst van tussen partijen.

2. Om hierin bij te dragen met een jaarlijks bedrag van € 10.128,50.

3. De Eenheidsmanager Jeugd, Zorg en Welzijn van de gemeente Apeldoorn het mandaat te verstrekken voor het aanwijzen van toezichthouders voor de onder 1 genoemde taak namens het college van Brummen, onder voorbehoud van instemming van de gemandateerde.

4. De eenheidsmanager Jeugd, Zorg en Welzijn van de gemeente Apeldoorn volmacht te geven om namens de gemeente Brummen opdracht te verstrekken aan de GGD NOG om het calamiteiten- en incidententoezicht uit te voeren in samenwerking met de door de gemeente Apeldoorn aan te stellen toezichthouders. De volmacht wordt begrensd door het gestelde onder 1 en 2.

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 30 oktober 2018.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder, J. Pierik