Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2019, 253059Beschikkingen | afhandelingKadastraal Nijmegen sectie E perceelnummer 1181: aanleggen van een weg tbv de nieuwe ontsluiting van bioscoop Pathe en PR-terrein - omgevingsvergunning - Geen vergunning nodig

Gepubliceerd op: 17-10-2019

Omschrijving: aanleggen van een weg tbv de nieuwe ontsluiting van bioscoop Pathe en PR-terrein (Kadastraal Nijmegen sectie E perceelnummer 1181)

Activiteiten: Grondwerkzaamheden;

Zaaknummer: W.Z19.105633.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 19-06-2019

Definitieve beschikking verzonden: 15-10-2019

Definitieve beschikking ter inzage gelegd: 17-10-2019

Einddatum bezwaartermijn: 26-11-2019

 

Soort: Geen vergunning nodig

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 16 oktober 2019 tot en met 26 november 2019.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de aangegeven verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, bureau JZ 21, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. De bezwaartermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier op het Digitaal Loket van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift moet men in het bezit zijn van DigiD.

 

Voorlopige voorziening:

Belanghebbenden die willen voorkomen dat er uitvoering gegeven wordt aan het besluit, moeten een gemotiveerd verzoek sturen aan de Voorzieningenrechter in Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht , Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd. De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op www.loket.rechtspraak.nl. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank Gelderland (tel.nr. 088-3612000).

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=8B90DD53-F6D5-4125-BA37-FD42915AE61F