Aanwijzingsbesluit Lammenschansdriehoek, gemeente Leiden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 

Gelet op artikel 3.a.2 van de Parkeerverordening

 

besluit vast te stellen het navolgende aanwijzingsbesluit Lammenschansdriehoek:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

  • 1.

    Het deel van de Lammenschansdriehoek – het gebied dat begrensd wordt door de Lammenschansweg, het spoor, de Kanaalweg en Plantijnstraat – en het deel van het terrein van De Raad Vastgoed – het gebied dat begrensd wordt door de Lammenschansweg, Abrikozenweg, Ananasweg en Perzikweg – wordt aangewezen als gebieden waar (toekomstige) bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2019

de secretaris,

mw. P.M. van Vliet

de voorzitter,

dhr. drs. H.J.J. Lenferink

Toelichting

Artikel 3a, lid 2 van de parkeerverordening geeft het college de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waarbinnen (toekomstige) bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning.

Als uitwerking van dit artikel wijst het college een deel van de Lammenschansdriehoek – het gebied dat begrensd wordt door de Lammenschansweg, het spoor, de Kanaalweg en Plantijnstraat – en een deel van het terrein van De Raad Vastgoed – het gebied dat begrensd wordt door de Lammenschansweg, Abrikozenweg, Ananasweg en Perzikweg – aan als gebieden waar (toekomstige) bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning.

Bij de woningbouwprojecten die in dit gebied gerealiseerd zijn/worden, wordt voldaan aan de parkeereis. Zowel het bewonersparkeren als het bezoekersparkeren wordt in gebouwde voorzieningen op eigen terrein opgelost. Op straat worden geen parkeerplaatsen gerealiseerd. Omdat het parkeren in de garages duurder is dan een parkeervergunning voor op straat parkeren, zullen veel bewoners een parkeervergunning aan willen vragen. Aangezien er geen parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn en het parkeren volledig op eigen terrein is/wordt gerealiseerd, is het niet wenselijk om in dit gebied bewoners- en/of bezoekersvergunningen te verstrekken. Er zou dan te veel druk komen te staan op het geringe aantal (bezoekers) parkeerplaatsen aan de Lambdakade of in de wijk aan de overzijde van de Lammenschansweg.

 

Het aan te wijzen gebied

 

Beroepsclausule

Het aanwijzingsbesluit ligt van vrijdag 18 oktober 2019 tot en met 29 november 2019 ter inzage in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Belanghebbenden die een zienswijze hebben kenbaar gemaakt, kunnen gedurende deze periode beroep aantekenen bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.

Naar boven