Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2019, 25102Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit uitbreiden parkeerzone Rimburgerweg

Burgemeester en wethouders van Landgraaf maken bekend, dat zij voornemens zijn, een verkeersbesluit te nemen tot het uitbreiden van de parkeerzone op de Rimburgerweg. In 2019 wordt de Rimburgerweg tussen de Kerkveldweg en de Kraanweg gereconstrueerd. In dit kader wordt de huidige parkeerverbodszone in Rimburg uitgebreid tot aan de Kraanweg zodat in heel Rimburg een parkeerzoneregime heerst. Als gevolg van de reconstructie wordt ook een wegversmalling aangebracht ter hoogte van de komingang Kraanweg. Een en ander overeenkomstig met de bij het ONTWERP-verkeersbesluit behorende situatietekening met tekeningnummer B.19.0107 d.d. 16-01-2019.

 

Gelet op de belangen die bij een dergelijk verkeersbesluit een rol kunnen spelen, hebben Burgemeester en wethouders van Landgraaf besloten om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht te volgen (Afdeling 3.4). Dit betekent, dat eerst een ONTWERP-besluit ter inzage wordt gelegd waar belanghebbenden hun zienswijze over kenbaar kunnen maken. Na afweging van alle relevante belangen zal vervolgens een definitief verkeersbesluit worden genomen waartegen beroep kan worden ingediend.

 

Terinzagelegging

De stukken die betrekking hebben op dit ONTWERP-verkeersbesluit liggen voor belanghebbenden met ingang van de dag na de publicatie, gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het KCC van de gemeente Landgraaf.

 

Indienen zienswijzen

Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ONTWERP-verkeersbesluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, naar keuze schriftelijk dan wel mondeling, naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. Voor nadere informatie over deze verkeersmaatregelen kunt u zich telefonisch wenden tot de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken, telefonisch bereikbaar op nummer 14 045.