Subsidieregeling Oldambt 2015

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

 

Gelet op titel 4.2 (subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 156, lid 3 van de Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt 2015;

 

Besluit :

 

vast te stellen de:

 

Subsidieregeling Oldambt 2015

 

luidende als volgt:

 

Artikel 1 Toepassingsbereik

 • 1.

  Het bepaalde in deze subsidieregeling is niet van toepassing wanneer een andere subsidieregeling van toepassing is op de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid is het bepaalde in deze subsidieregeling enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, cultuur, recreatie en sport.

 • 2.

  Aanvragen voor activiteiten op het gebied van zorg en/of welzijn dienen een bijdrage te leveren aan preventie van sociaal isolement en eenzaamheid, dan wel bevordering van de gezondheid in brede zin.

 • 3.

  Aanvragen op het gebied van cultuur, recreatie en sport dienen te voldoen aan drie van de volgende criteria:

 • a.

  de activiteit voegt iets nieuws en verfrissends toe aan het al bestaande aanbod van cultuur, recreatie en sport in de gemeente Oldambt of heeft vernieuwende elementen in zich;

 • b.

  de activiteit stimuleert de interesse van participatie in cultuur, recreatie en/of sport;

 • c.

  de activiteit is inhoudelijk en artistiek van voldoende kwaliteit;

 • d.

  de activiteit draagt bij aan de bevordering van de samenwerking tussen dorpen en wijken;

 • e.

  de activiteit is niet (uitsluitend) gericht op de eigen leden en/of achterban, maar richt zich op publieksparticipatie en het versterken van het culturele leven;

 • f.

  de activiteit is toegankelijk voor personen met een lichamelijke-, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking;

 • g.

  er wordt samengewerkt met één of meerdere organisaties en/of disciplines.

Artikel 3 Voorwaarde voor het aanvragen van incidentele subsidies

Een aanvraag voor een incidentele subsidie wordt geweigerd indien niet tenminste 40% van de begroting wordt gedekt door andere inkomsten, bijvoorbeeld eigen inkomsten, entreegelden of andere subsidies.

Artikel 4 Jubileumsubsidie

Een jubileumsubsidie kan worden aangevraagd ter gelegenheid van het 25-, 50-, 75-, 100- en elk veelvoud van het 25-jarig bestaan van een instelling. De hoogte van een jubileumsubsidie is € 2, - per jubileumjaar met een maximum van € 250, -. De aanvrager dient statutair gevestigd te zijn in de gemeente Oldambt.

Artikel 5 Sportactiviteiten

 • 1.

  Als er een Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap wordt gehouden in de gemeente Oldambt, waarbij een sport(st)er of sportvereniging uit de gemeente Oldambt deelneemt, is een subsidie mogelijk met een maximum van € 750, -. Bij deelname aan een Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap buiten de gemeente Oldambt is een subsidie mogelijk met een maximum van € 250, -.

 • 2.

  Bijdragen aan sporttoernooien bedragen maximaal € 200, -. Dit kan ook in de vorm van het beschikbaar stellen van accommodatieruimte of een tegemoetkoming in de accommodatiehuur. Aan een sporttoernooi dienen minimaal 2 verenigingen deel te nemen.

 • 3.

  Ten behoeve van het volgen van een sporttechnische cursus (trainer, etc.) wordt1/3 van de kosten van een maximum van € 200, - per persoon per cursus vergoed.

 • 4.

  Voor schoolsportdagen wordt een bedrag van € 0,65 per deelnemende leerling vergoed.

 • 5.

  De sportactiviteit, bedoeld in lid 1, 2 en 3 dient te vallen onder een bond die is aangesloten bij het NOC/NSF.

 • 6.

  Subsidieaanvragen voor een (mogelijke) deelname aan een kampioenschap, als bedoeld in lid 1, moeten minimaal 4 weken van te voren worden ingediend. De aanvraag voor de overige activiteiten moet tenminste 8 weken, voordat met de activiteiten wordt begonnen, worden ingediend.

Artikel 6 Subsidies organisatie- en leefbaarheidsgelden

 • 1.

  Aanvragen voor organisatie- en leefbaarheidsgelden dienen een bijdrage te leveren aan het dorps- en wijkgericht werken in de gemeente Oldambt, vergroten de leefbaarheid en de sociale cohesie in dorp en wijk en worden ondersteund door de dorps- of wijkvertegenwoordiging, met inachtneming van de onderstaande criteria.

 • 2.

  De aanvragen voor organisatiegelden dienen betrekking te hebben op één of meer van de volgende activiteiten:

 • a.

  vergaderkosten.

 • b.

  publiciteits- en/of promotiekosten.

 • c.

  administratiekosten.

 • d.

  scholing dorps- of wijkvertegenwoordigers.

 • 3.

  De aanvragen leefbaarheidsgelden dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  de activiteit dient de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie in buurt, dorp of wijk te vergroten.

 • b.

  uit de aanvraag blijkt dat de betrokkenheid van de burgers en daarmee de burgerparticipatie wordt verbeterd.

 • c.

  activiteiten van een buurt, dorp of wijk in het kader van ontmoeting dienen aantoonbaar uitgevoerd te worden met zelfwerkzaamheid en uit cofinanciering of betaling van een eigen bijdrage van deelnemers.

 • d.

  de activiteit dient uitvoeringsgereed te zijn en te worden uitgevoerd in het jaar van de subsidiebeschikking.

Artikel 6a Beslistermijn subsidieaanvraag organisatie- en leefbaarheidsgelden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag voor 1 april van het jaar waarop de subsidie van toepassing is.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing als bedoeld in het eerste lid maximaal met 13 weken verdagen.

Artikel 7 Regionale activiteiten

Regionale activiteiten komen in aanmerking voor subsidie als tenminste één andere gemeente of de provincie ook subsidie verstrekt.

Artikel 8 Europees steunkader

Het eventueel toe te passen Europees steunkader dient gepubliceerd te zijn in het Publicatieblad van de EU.

Artikel 9 Wijze van verdeling bij instellen subsidieplafond

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10 Verantwoording subsidies

 • 1.

  Verantwoording subsidies tot en met € 5.000

 • a.

  Bij subsidieverlening tot en met € 5.000 in een kalenderjaar dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het verrichten van de activiteiten aan te geven of de bij de aanvraag genoemde activiteiten zijn uitgevoerd en of het subsidiebedrag aan de genoemde activiteiten is besteed.

 • 2.

  Verantwoording subsidies tussen € 5.000 en € 50.000

 • a.

  Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 5.000, maar ten hoogste € 50.000, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het verrichten van de activiteiten een verzoek om subsidievaststelling in bij burgemeester en wethouders.

 • b.

  De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk- en financieel verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

 • 3.

  Verantwoording subsidies van meer dan € 50.000

 • a.

  Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 50.000, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij burgemeester en wethouders:

 • 1.

  bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

 • 2.

  bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 april in het jaar na afloop van het kalenderjaar, waarvoor de subsidie is verleend.

 • b.

  De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • 1.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, is verricht.

 • 2.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • 3.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • 4.

  een controleverklaring opgesteld door een onafhankelijk accountant.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd.

Artikel 11 Besluitvorming vóór begrotingsbehandeling

Besluitvorming over subsidieaanvragen kan plaatsvinden vóór de begrotingsbehandeling indien dit onder voorbehoud van beschikbaarstelling van voldoende middelen door de raad plaatsvindt. Dit moet in de beschikking worden aangegeven.

 • 1.

  Indien de raad bij de begroting voldoende middelen beschikbaar stelt, wordt de beschikking automatisch van kracht.

 • 2.

  Indien de raad onvoldoende middelen beschikbaar stelt, vervalt de beschikking en moeten burgemeester en wethouders een nieuw besluit nemen.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Een handeling als bedoeld in artikel 4:71, lid 1van de Awb behoeft de toestemming van burgemeester en wethouders indien het bedrag van de subsidieverlening dan wel het bedrag waarop de subsidie krachtens de beschikking tot subsidieverlening ten hoogste kan worden vastgesteld, meer is dan € 50.000,-. Artikel 4:71, leden 2 tot en met 4 van de Awb zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Procedure subsidieverlening en verbindende voorwaarden

 • 1.

  Aanvragen voor subsidies en de eventuele verlening van subsidies vindt plaats volgens de Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt 2015.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de subsidieverlening (extra) voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld het leveren van een tegenprestatie.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen besluiten – ten gunste van de aanvrager – af te wijken van de bepalingen van deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling, leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorzien beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 15 Inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  De subsidieregeling Oldambt 2015 treedt - na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze subsidieregeling worden de geldende beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt 2013 ingetrokken.

Artikel 16 Overgangsrecht

Aanvragen ingediend voor 1 januari 2015 worden afgehandeld op basis van de ingetrokken beleidsregels, tenzij toepassing van de nieuwe subsidieregeling gunstiger uitvalt voor de aanvrager.

Artikel 17 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Oldambt 2015.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d. 28 oktober 2014

De secretaris De burgemeester

H.J.J. Groothuis P. Smit

Toelichting

 

Artikel 1 Toepassingsbereik

Artikel 1 gaat over het toepassingsbereik van deze subsidieregeling. Het eerste lid regelt dat wanneer een andere subsidieregeling van toepassing is, de Subsidieregeling Oldambt 2015 niet van toepassing is. Er kan in dat geval geen beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Oldambt 2015. Het is aan het college om te beoordelen welke subsidieregeling van toepassing is. Wanneer er geen andere subsidieregeling van toepassing is, regelt het tweede lid of de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vallen onder de Subsidieregeling Oldambt 2015. Hierbij wordt gekeken naar de activiteiten zoals beschreven in artikel 2.

Naar boven