Ontwerp Beleidsregel slagschaduw Oosterwold

Met gebruikmaking van de mogelijkheden die de wetgever heeft gegeven is er beleid gemaakt voor slagschaduw in het gebied Oosterwold fase 1.

Het beleid stelt normen ter vervanging van de landelijke normering voor slagschaduw uit het bewuste artikel 3.12 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat met maatregelen aan slagschaduwgevoelige objecten geen of niet meer stilstand van de windturbines nodig is.

Het vastgestelde ontwerp van de Beleidsregel wordt voor inspraak ter inzage gelegd.

 

Het ontwerp ligt vanaf 16 oktober tot en met 26 november in het stadhuis, uitsluitend op afspraak bij de balie van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving ter inzage.

Gedurende bovenstaande termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk (geen email) een zienswijze op het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan: Burgemeester en wethouders van Almere, t.a.v. de Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 200, 1300 AE Almere. Onder vermelding van ontwerp Beleidsregel slagschaduw Oosterwold. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam en adres, de datum en de redenen van uw zienswijze. Een mondelinge zienswijze indienen kan op het stadhuis alleen na het maken van een afspraak.

U kunt zelf een afspraak maken bij de balie van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving via www.almere.nl/afspraak of contact opnemen met het gemeentelijk telefoonnummer 14 036 voor het maken van een afspraak.

 

Toelichting

Er is behoefte aan een nieuwe normgrens (beleidsregel) voor slagschaduw. De huidige normering in de Activiteitenregeling bevat geen eenduidig toetsingskader. Ook wordt de stilstandsvoorziening op verschillende manieren toegepast. In Oosterwold doet zich een nieuwe situatie voor. Zowel de woningen als de windturbines zijn nog niet gebouwd en niet bekend is waar welke functie precies wordt gerealiseerd. Het realiseren van wind op land vraagt in Oosterwold om een innovatieve oplossing in wet- en regelgeving.

De ontwerp beleidsregel:

  • Er is een lijn getrokken op de kaart, als je daarbinnen valt dan moet je slagschaduwonderzoek doen.

  • Het palet aan keuzemogelijkheden om een woning te laten voldoen aan de regeling wordt veel groter.

  • De maatregelen worden nu nog bepaald op basis van metingen op de gevel, in de ontwerp beleidsregel gaat het om metingen op de gevelopeningen.

 

Bijlage: ontwerp Beleidsregel slagschaduw Oosterwold

Naar boven