Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 249375BeleidsregelsBeleidsregel samenscholingsverbod parkeerplaats Vaandelweg bij zwembad De Bosselaar te Zevenbergen

De Burgemeester van de gemeente Moerdijk

 

Gehoord de beraadslaging in de lokale driehoek met het OM en de politie op 30 september 2019

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:1 Algemene plaatselijke verordening

 

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de beleidsregel samenscholingsverbod parkeerplaats Vaandelweg bij zwembad De Bosselaar te Zevenbergen

 

Aanleiding

Reeds enige jaren is er sprake van structurele en hardnekkige overlast door jongerengroepen (leeftijd 20+) die zich verzamelen op de parkeerplaats bij het zwembad De Bosselaar in Zevenbergen. De overlast manifesteert zich in verschillende vormen en bestaat uit

 • Geluidsoverlast

 • Intimiderend gedrag zoals het uitschelden en beledigen van bewoners (waaronder ook buurtpreventisten)

 • Te hard rijdende auto’s over de parkeerplaats en de toegangsweg ernaar toe, waardoor onveilige situaties ontstaan

 • Het vernielen van publieke en private eigendommen na inklimming op het terrein van het zwembad

 • klimmen op het dak van het zwembad

 • buiten openingstijden zwemmen in het zwembad

 • afval dumping buiten de prullenbakken

 • drugsdealen vanuit auto’s volgens frequente meldingen.

 

Gepleegde inspanningen:

 • 1.

  Plaatsen van drempels in de toegangsweg naar de parkeerplaats om snelheid te verlagen;

 • 2.

  Verplaatsing van het toegangshek bij de ingang van het zwembad, ter voorkoming van een overkapping, waaronder de jongeren de mogelijkheid hadden te “hangen”;

 • 3.

  Dummy camera bij de ingang van het zwembad geplaatst;

 • 4.

  Veelvuldige politie en Boa controles;

 • 5.

  Aanspreken van de jongeren op hun gedrag

 • 6.

  Jongerenwerker betrokken bij de problematiek

Ondanks alle inspanningen van de verschillende partners, neemt de overlast niet af en voelen de bewoners rondom deze plek en de bezoekers aan de tennisvereniging en het zwembad zich onveilig en geïntimideerd. Al gedurende langere tijd heeft de groep een aanzuigende werking op hinderlijke, overlast gevende en criminele jongeren uit andere kernen en gemeenten.

 

Hiertoe heb ik besloten tot het opstellen van aanvullende beleidsregels waarmede het samenscholingsverbod nader wordt gespecificeerd zodat effectief kan worden opgetreden tegen deze overlastgevende jongerengroepen om zodoende bewoners in het gebied en bezoekers aan de tennisvereniging en de school een veilige woon-, recreatie- en werkomgeving te bieden.

Artikel 2:1, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening luidt als volgt:Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats op enigerlei wijze de orde te verstoren, zich hinderlijk te gedragen, personen lastig te vallen, te vechten, deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.

 • 2.

  Het is verboden om in het geval van wanordelijkheden of indien er ernstig gevaar voor het ontstaan daarvan dreigt, op de in het eerste lid genoemde plaatsen een voorwerp of stof, kennelijk meegebracht om die orde te verstoren, bij zich te hebben.

 • 3.

  Een ieder die op een openbare plaats aanwezig is bij enig voorval, waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een opsporingsambtenaar zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 4.

  Het is verboden zich te begeven of te bevinden op terreinen, wegen of weggedeelten die door of vanwege het bevoegd gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet.

 • 5.

  Het is verboden een voorwerp dat ter afzetting of afsluiting van een gedeelte van de weg of vanwege het bevoegd gezag is aangebracht, te verplaatsen, te verwijderen of omver te halen.

 • 6.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het vierde lid gestelde verbod.

 • 7.

  Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Op basis van artikel 2:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente te allen tijde bevoegd op te treden tegen ongewenste samenscholing en hiertoe burgers te sommeren zich uit het gebied te verwijderen.

Dit neemt niet weg dat het vaststellen van specifieke bepalingen rond de parkeerplaats Vaandelweg te Zevenbergen, gewenst is om hiermee expliciet toepassing van het samenscholingsverbod in dit gebied vast te stellen.

De volgende uitgangspunten worden daarbij door mij gehanteerd:

In het onderstaande is vastgelegd wanneer er in elk geval wordt opgetreden vanwege samenscholing als bedoeld in artikel 2:1 van de APV en hoe dit wordt toegepast in de specifieke situatie van de parkeerplaats aan de Vaandelweg te Zevenbergen.

Artikel 1:  

Het moet gaan om samenscholing in kwetsbare gebieden, gebieden die reeds flink onder druk staan als het gaat om openbare orde (dit moet bijvoorbeeld blijken uit een wijkaanpak, urgentiegebieden e.d., rapportages politie e.d.: van het gebied moet worden onderbouwd dat er ernstige structurele openbare orde en overlastproblematiek aanwezig is). Zoals reeds bij de aanleiding is aangegeven is er voor wat betreft de parkeerplaats aan de Vaandelweg te Zevenbergen sprake van een dergelijk kwetsbaar gebied. Het samenscholingsverbod zal dan ook strikt en intensief worden gehandhaafd aan deze parkeerplaats. Het exacte gebied wordt aangegeven op een bij deze beleidsregel behorende kaart;

Artikel 2:  

Dat de openbare orde onder druk staat in het betreffende gebied moet duidelijk blijken uit rapportages van politie, berichten van Boa’s, bewoners en jongerenwerkers;

 

Artikel 3  

Naast handhavend optreden moet er sprake zijn van een breder beleidskader dat gericht is op het openbare orde probleem (het moet duidelijk zijn welke maatregelen er nog meer worden genomen of welk flankerend beleid er is bijv. op het gebied van hulpverlening, wijkaanpak, e.d. Bijvoorbeeld op basis van een gezamenlijke projectmatige aanpak, convenant, afspraken e.d. Deze maatregelen zijn bij de “aanleiding” al nader aangegeven;

 

Artikel 4  

Handhavend optreden vindt plaats na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 30 september 2019;

 

Artikel 5  

Het handhavingsbeleid wordt beperkt in een periode en beperkt in tijd (op die tijdstippen dat de overlast zich veelal voordoet). Voor wat betreft de parkeerplaats aan de Vaandelweg te Zevenbergen wordt het beleid voor een periode van 3 maanden, vanaf 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020, dagelijks van 20.00 uur tot 06.00 uur toegepast.

Artikel 6  

Het handhavingsbeleid wordt geëvalueerd (dit voor eventuele bijstelling), na afloop van de gehele periode zoals genoemd in artikel 5 (voor de beoordeling van de effectiviteit) en voorafgaand aan een eventuele verlenging van deze periode (dit ter beoordeling van de noodzakelijkheid van de verlenging);

 

Artikel 7  

Gericht handhavend optreden op grond van artikel 2:1 van de APV vindt alleen dan plaats indien het gaat om samenscholen van meer dan twee mensen die zich hinderlijk en/of intimiderend en/of dreigend gedragen ten opzichte van anderen die zich in dat gebied bevinden, zoals bewoners, ondernemers, bezoekers en eventueel aanwezige politie en hulpdiensten;

 • De personen nemen een dreigende/intimiderende/provocerende/agressieve houding aan naar passanten, bewoners, ondernemers, politie en hulpdiensten of anderen die aanwezig zijn in het gebied.

 • De personen houden zich zonder kennelijk doel in de openbare ruimte en onder de overkapping bij de ingang van het zwembad.

 • De personen belemmeren c.q. blokkeren de doorgang voor passerende personen.

 • De personen vallen voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten lastig.

 • Er wordt in de groep alcoholische drank gebruikt of is voorhanden.

 • Er wordt in de groep hard- of softdrugs gebruik of is voorhanden.

 • Het gedrag van de personen doet vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- of softdrugs.

 • De personen zijn luidruchtig, of er wordt vanuit de groep personen harde muziek ten gehore gebracht, of wel er wordt geluidsoverlast veroorzaakt door auto’s, brommers en scooters.

 • De personen gooien afval op straat of plegen vernielingen aan gemeentelijke of privé-eigendommen.

 • De personen gooien (of dreigen te gooien) met vuurwerk richting voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten.

Artikel 8  

Overtreding wordt gevolgd door een lik op stuk beleid;

Artikel 9  

• Bovenstaande zal bekend worden gemaakt in de media en als beleidsregel als in artikel 3:42 Algemene Wet Bestuursrecht.

Met het Openbaar Ministerie zullen strikte afspraken worden gemaakt inzake personen die het samenscholingsverbod overtreden.

Bekendmaking zal nog verder worden aangevuld door middel van:

• Aanplakken op de overlastplek; en

• Waarschuwingen aan personen / groepen door de politie; en

• Het waarschuwen van ouders van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) middels een brief, e.d.

 

Uitdrukkelijk wil ik hiermede vaststellen dat het samenscholingsverbod zoals in artikel 2:1 Algemene Plaatselijke Verordening te allen tijde indien noodzakelijk kan en zal worden toegepast, ook buiten de in deze beleidsregel specifiek vastgestelde locaties en tijden.

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 oktober

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als:

Samenscholingsverbod parkeerplaats zwembad De Bosselaar Zevenbergen

Aldus besloten in de lokale driehoek, gehouden op 30 september 2019

……………………,

De burgemeester,

J.P.M. Klijs 

Bijlage  

kaart van het gebied waarvoor samenscholingsverbod geldt