Gemeenteblad van West Maas en Waal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalGemeenteblad 2019, 24688VerordeningenEerste wijziging Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019

 

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 januari 2019, zaak kenmerk Z.022239

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

 • -

  gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2018;

 • -

  gelet op de artikel 221 van de Gemeentewet;

 • -

  besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019.

 

Artikel I Wijziging belastingtarieven

Artikel 7 van de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7 Belastingtarieven

 • 1.

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf; het percentage bedraagt voor

 • a.

  de gebruikersbelasting: 0,2290%

 • b.

  de eigenarenbelasting:

 • i.

  voor woonruimten: 0,1186%

 • ii.

  voor bedrijfsruimten: 0,2455%

 • 2.

  Aanslagen minder dan € 5,-- worden niet opgelegd.

 • 3.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel III  

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Eerste wijziging van de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 januari 2019.

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier, De voorzitter,

J.A. (Joyce) Satijn V.M. (Vincent) van Neerbos