Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;

 

gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • Advies Eigen Woning: het basis advies en het gasloos advies zoals dat op de website van Tûk Wenjen wordt aangeboden.

 • Algemene subsidieverordening: de laatstelijk vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente De Fryske Marren

 • BRP: basisregistratie Personen van de gemeente de Fryske Marren

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  De subsidie heeft slechts betrekking op een Advies Eigen Woning en bestaat uit een basis advies of een gasloos advies.

 • 2.

  De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het verkrijgen van een Advies Eigen Woning dat door een door het college aangewezen adviesbedrijf wordt verzorgd. De deelnemende adviesbedrijven zijn op de website van Tûk Wenjen (www.tukwenjen.nl) genoemd.

 • 3.

  De subsidie wordt uitsluitend verleend aan eigenaren van onder het vierde lid genoemde woningen in gemeente De Fryske Marren.

 • 4.

  De in artikel 3, derde lid genoemde woningen moeten volgens het laatste vastgestelde bestemmingsplan de (deel)bestemming ‘wonen’ te hebben en de aanvrager moet in het BRP op het betreffende adres staan ingeschreven.

 

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie op het basisadvies bedraagt maximaal het factuurbedrag dat door het in artikel 3, tweede lid genoemde adviesbedrijf voor een dergelijk advies, minus een eigen bijdrage van € 35,- , aan de aanvrager in rekening wordt gebracht.

 • 2.

  De subsidie op het gasloos advies bedraagt maximaal € 265,- per advies.

 

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Algemene Subsidieverordening wordt een aanvraag voor subsidie ingediend door middel van een aanvraagformulier, zoals dat op de website van Tûk Wenjen kan worden gedownload.

 • 2.

  De in artikel 7, tweede en derde lid van de Algemene Subsidieverordening genoemde vereisten zijn niet van toepassing.

 • 3.

  De aanvraag bevat een afschrift van de opdrachtbevestiging van de aanvrager aan het desbetreffende adviesbedrijf.

 

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1.

  Gelet op artikel 9, derde lid van de Algemene Subsidieverordening, beslist het college binnen 13 weken na datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  De in artikel 9, eerste en tweede lid van de Algemene Subsidieverordening genoemde termijnen zijn niet van toepassing.

 

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het basis advies wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor het gasloos advies wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

 • 3.

  Na 1 oktober van het desbetreffende kalenderjaar, komt het totale restant beschikbaar voor zowel het basis advies als het gasloos advies.

 

Artikel 8. Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 9. Weigeringsgronden

 • 1.

  Ten aanzien van deze regeling blijven de bepalingen genoemd onder artikel 10, derde lid, aanhef en onder f, g, h, j, k van de Algemene Subsidieverordening buiten toepassing.

 • 2.

  Een onder artikel 3, tweede en derde lid genoemde woningeigenaar kan per adres in een tijdbestek van 3 jaar, 1 maal subsidie ontvangen voor de 2 verschillende adviesproducten.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 28 januari 2019.

de secretaris, de burgemeester,

mw. D.J. Cazemier F. Veenstra

Naar boven