Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 24629Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Sittard-Geleen -Afsluiting fiets- en voetpad Odasingel en Het lank getske Sittard

 

Voornemen Verkeersbesluit (Mandaatbesluit)

Registratienummer 2019/2331649

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

 

1. Besluiten:

Voor het tot medio 2020 afsluiten van gedeeltes fiets- en voetpaden van de Odasingel en Het lank getske de onderstaande voorgenomen verkeersmaatregelen bekend te maken zodat belanghebbenden zienswijzen in kunnen dienen:

1. Het plaatsen van drie borden ‘Gesloten voor voetgangers’ (bord C16) op de parallelstructuur van de Odasingel.

2. Het plaatsen van twee borden ‘Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen’ (bord C15).

3. Het plaatsen van twee borden ‘Verplicht fietspad’ (bord G11) met onderborden ‘In beide richtingen’ (OB505).

Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende tekening.

 

2. Overwegingen

Op de hoek van de Odasingel – Haspelsestraat is een nieuwbouwproject gestart. Voor het realiseren van de bouwplaatsopstelling is het volgens de Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid versie 1.2, 3 april 2018 noodzakelijk een gedeelte van de Odasingel en een gedeelte van Het lank getske af te sluiten.

Op de Odasingel dienen fietsers die in de oost-west-richting rijden de Odasingel over te steken. Het fietspad aan de noordzijde van de Odasingel wordt tijdelijk in twee richtingen gebruikt.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht de verkeersmaatregel te nemen. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

De Odasingel en Het lank getske zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en liggen binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

3. Formeel kader

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet Bestuursrecht.

Tot het nemen van onderhavig besluit is ondergetekende bevoegd conform het op 1 oktober 2013 in werking getreden “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de gemeente Sittard-Geleen 2013-II” d.d. 17 september 2013, het “Mandaatbesluit hoofd Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer inzake verkeersbesluiten” van 8 juli 2014, en het op 14 mei 2015 in werking getreden “Ondermandaatbesluit Teammanager Beheer en Ontwerp, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer” d.d. 28 april 2015.

 

4. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 17-01-2019 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

 

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 31-01-2019, 2331649

 

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Beheer en Ontwerp

 

 

 

 

 

H.G.M. Dieters

 

6. Inzage en zienswijzen

Het voornemenverkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Van donderdag 07-02-2019 tot en met woensdag 20-02-2019. Over dit voornemenverkeersbesluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode ook een zienswijze geven. Deze kan naar: College van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD.