Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 244864Overige besluiten van algemene strekkingUitvoeringsbesluit weesfietsen en fout geparkeerde fietsen, gemeente Soest

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 1 oktober 2019 het Uitvoeringsbesluit weesfietsen en fout geparkeerde fietsen hebben vast gesteld.

In dit besluit zijn de volgende plaatsen aangewezen waar het verboden is fietsen en bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan:

 

 • Stationsomgeving Soest; Stationsweg tussen Torenstraat en Stationsweg nr.5

 • Stationsomgeving Soestdijk; Spoorstraat, Talmalaan tussen Talmalaan nr.15 en nr.21

 • Stationsomgeving Soest zuid; Eikenlaan tussen Ossendamweg en Eikenlaan nr.55, Ossendamweg tussen Eikenlaan en Parklaan

Voornoemde plaatsen zijn daarnaast ook aangewezen als plaatsen waar het verboden is om fietsen of bromfietsen langer dan 28 dagen onafgebroken te parkeren.

 

Dit besluit treedt in werking een dag na de dag van deze bekendmaking.

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad. Daarnaast wordt een kennisgeving van de bekendmaking in het elektronisch Gemeenteblad vermeld in de Soester Courant.

 

Bent u belanghebbende en het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, binnen zes weken na de publicatiedatum schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Soest. Het bezwaar richt u aan Gemeente Soest, t.a.v. college van B&W, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval worden vermeld:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

 • 4.

  de redenen waarom u bezwaar maakt;

 • 5.

  ondertekening met uw handtekening.

 

Burgemeester en wethouders van Soest;

hebben in overweging genomen dat;

op basis van artikel 5:12 van de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Soest het mogelijk is;

 

 • -

  plaatsen aan te wijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

 • -

  plaatsen aan te wijzen waar het verboden is fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan;

Het college van burgemeester en wethouders besluiten;
 • 1.

  aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

  Stationsomgeving Soest

  o Stationsweg tussen Torenstraat en Stationsweg nr. 5

  Stationsomgeving Soestdijk

  o Spoorstraat

  o Talmalaan tussen Talmalaan nr. 15 en nr. 21

  Stationsomgeving Soest zuid

  o Eikenlaan tussen Ossendamweg en Eikenlaan nr. 55

  o Ossendamweg tussen Eikenlaan en Parklaan

een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekeningen;

 • 2.

  de onder bij besluit 1 genoemde plaatsen, aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is om fietsen of bromfietsen langer dan 28 dagen onafgebroken te parkeren.

Soest, 4 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Soest,

de secretaris,

Koen van Veen

de burgemeester,

Rob Metz

Situatietekeningen behorende bij uitvoeringsbesluit weesfietsen en fout geparkeerde fietsen  

Stationsomgeving Soest:

Stationsomgeving Soestdijk:

Stationsomgeving Soest zuid: