Gemeente Rhenen - BELEIDSREGELS VOOR BOUWOBJECTEN 2020 (ARTIKEL 2:10 APV)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen;

 

gelet op:

 

- artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Rhenen 2019 (hierna: APV);

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen:

 

Beleidsregels voor bouwobjecten 2020 (Artikel 2:10 APV)

 

 

 

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  bouwobject: (Verplaatsbaar) materiaal en/of materieel, zoals bijvoorbeeld steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels;

 • 2.

  Weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Artikel 2 Criteria voor het plaatsen van bouwobjecten

 • 1.

  Bouwobjecten mogen alleen op de openbare weg worden geplaatst als er op eigen terrein geen mogelijkheid is en er geen andere alternatieven voorhanden zijn. Dit is ter beoordeling aan de gemeente;

 • 2.

  Bouwobjecten mogen niet langer dan twee maanden op de openbare weg staan;

 • 3.

  De onmiddellijke omgeving van het bouwobject moet altijd opgeruimd en vrij van afvalstoffen zijn;

 • 4.

  Eventuele aanwijzingen, gegeven door de politie en/of gemeente moeten direct worden opgevolgd;

 • 5.

  Op bouwobjecten moet de naam en het telefoonnummer van de verhuurder of beheerder duidelijk leesbaar zijn aangebracht, zodat deze altijd kan worden getraceerd;

 • 6.

  Alle zijden van het object die grenzen aan de openbare weg moeten op afdoende wijze met reflectiemiddelen worden gemarkeerd;

 • 7.

  Als op een bouwobject geen reflectiemiddelen wordt aangebracht zoals beschreven in lid 6 moet een afdoende reflecterende afzetting worden geplaatst;

 • 8.

  De vrije doorgang voor het rijverkeer mag niet worden belemmerd. Er moet een minimale vrije doorgangsstrook voor de hulpvoertuigen van 3,5 meter aanwezig zijn. Als een bouwobject op het trottoir wordt geplaatst, moet een doorloopruimte van minimaal 1,5 meter aanwezig zijn;

 • 9.

  Binnen een afstand van 0,75 meter van brandkranen, kolken en putten mogen geen bouwobjecten worden geplaatst;

 • 10.

  Bouwobjecten mogen geen schade aanrichten aan de eigendommen van derden;

 • 11.

  Eventuele door de werkzaamheden veroorzaakte schade wordt bij de vergunninghouder in rekening gebracht;

 • 12.

  Open containers moeten buiten werktijd aan de open zijde worden afgedekt met minimaal een dekzeil;

 • 13.

  Een steiger moet zodanig worden beveiligd dat geen materialen, gereedschappen, puin e.d. op de weg kunnen vallen;

 • 14.

  Tot 3 meter boven de openbare weg waarop een bouwobject is geplaatst mogen geen naar de openbare weg gerichte uitstekende delen of scherpe punten aanwezig zijn;

 • 15.

  Bij eventuele stortwerkzaamheden van puin en dergelijke vanaf een hoger gelegen verdieping, moet gebruik worden gemaakt van een stortkoker. Het bouwobject moet hierbij door dekzeilen en/of schotten zijn afgeschermd zodanig dat er niet meer overlast ontstaat dan onvermijdelijk is;

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking op 1 januari 2020.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels voor bouwobjecten 2020 (Artikel 2:10 APV).

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

 

In de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Rhenen (hierna: APV) is in artikel 2:10 een verbod opgenomen voor het anders in gebruik nemen van de weg dan voor de publieke functie. Het is mogelijk om ontheffing te verlenen van dit verbod. In geval van roerende goederen, zoals bouwobjecten, wordt deze ontheffing verleend als omgevingsvergunning.

 

Met deze beleidsregels wordt voor bouwobjecten aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning. Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op andere objecten dan bouwobjecten. Een aanvraag voor ontheffing of vergunning voor dergelijke objecten moet aan de daarop van toepasing zijnde beleidsregels worden getoets of er moet een individuele afweging worden gemaakt als geen regels zijn opgesteld.

 

Toelichting bouwobjecten

Bij bouwwerkzaamheden zijn, of het nu gaat om nieuwbouw of verbouw, vaak voor de duur van de bouw tijdelijke bouwwerken en constructies nodig. Denk daarbij aan containers, steigers en liften. Tot 2010 was daarvoor een bouwvergunning vereist, maar sindsdien mag iedereen zonder omgevingsvergunning deze bouwmaterialen en hulpconstructies plaatsen. Maar dat betekent nog niet dat deze hulpcontructies ook zonder Apv-vergunning op de openbare weg mogen worden geplaatst. Dat mag alleen als de bouwmaterialen en hulpconstructies voldoen aan de bepalingen van deze beleidsregels.

 

Handhaving

Handhaving vindt plaats door de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

 

Precario

Voor het gebruik van gemeentegrond kunnen kosten in rekening worden gebracht door het heffen van precariobelasting. Dit geldt ook voor het plaatsen van bouwobjecten. Of precariobelasting verschuldigd is en welk tarief van toepassing is, blijkt uit de precarioverordening van de gemeente Rhenen. Deze verordening wordt jaarlijks vastgesteld en is inzichtelij

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Rhenen op 1 oktober 2019.

De secretaris, De burgemeester,

de heer P. Bonthuis de heer drs. J.A. van der Pas

Naar boven