Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 24436Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Sittard-Geleen – Aanwijzingsbesluit bij- en verplaatsing gele stippen 2017 en 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016 en artikel 6, lid 2 van de op die verordening gebaseerde Uitvoeringsregeling;

 

Overwegende dat ten behoeve van de inzameling van het huishoudelijke afval zijn gele stippen aangebracht die de containerverzamelplaats aangeven waar inwoners de afvalcontainer op de inzameldag kunnen aanbieden;

dat het wenselijk wordt geacht om – al dan niet op verzoek van inwoners - in verband met een overlastsituatie, om veiligheidsoverwegingen of om andere redenen bestaande gele stippen te verplaatsen; dat zich eveneens redenen kunnen voor doen om nieuwe gele stippen bij te plaatsen;

dat in die gevallen de vastgestelde procedure is gevolgd waarbij de betrokken inwoners een zienswijze hebben kunnen inbrengen:

Besluit:

 

De volgende gele stippen te verplaatsen of bij te plaatsen :

1. Valderenstraat in Geleen (verplaatsen van huisnr. 93 naar naar huisnr. 91/93)

2. Geleenstraat in Munstergeleen (van 18a t/m 18g naar voorzijde huisnr. 20)

3 Burgemeester Smeetsstraat in Munstergeleen (div verplaatsingen)

4. Swentiboldstraat in Guttecoven (verplaatsing stippen naar overzijde weg)

5. Florastraat/Rozenstraat in Sanderbout (weghalen stip hoek Florasttraat/Rozenstraat)

6. Leeuwerik in Sittard (bijplaatsen bij huisnr. 32)

7. Stadsvoogdplein in Sittard (van huisnr. 22 naar hoek met Conrad Greindreef)

8. Op de Vey in Geleen (van huisnr. 6 naar huisnr. 8/10)

9. Borrekuilstraat in Geleen (van huisnr. 67 naar huisnr. 63)

10. Anjelierstraat in Sanderbout (nieuwe stippen na reconstructie)

11. Geraniumstraat in Sanderbout (nieuwe stippen na reconstructie)

12. Ranonkelstraat (in Sanderbout nieuwe stippen na reconstructie)

13. Lavendelstraat in Sanderbout (nieuwe stippen na reconstructie)

14. Klimopstraat in Sanderbout (nieuwe stippen na reconstructie)

15 Seringenlaan in Sanderbout (nieuwe stippen na reconstructie)

16. Caeciliastraat in Guttecoven (bijplaatsen naast huisnr. 82)

17. Langs de Groene Weg in Obbicht (verplaatsen van 1a/3 naar overzijde bij P-plaats)

18. Briandstraat in Geleen (ter hoogte van tuin Beneluxlaan 64 naar voorgevelrooilijn)

 

 

Sittard-Geleen, 23 januari 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd

namens dezen,

Teammanager Planning en Opdrachten,

 

 

Ing. J.T.A.M. Malik.

 

Publicatie, inzage en bezwaar

Na besluitvorming wordt dit Aanwijzingsbesluit gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar het digitale Gemeenteblad.

 

Het Aanwijzingsbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 07-02-2019 tot en met woensdag 20-03-2019. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.

 

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:

 

Elektronisch (met DigiD)

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.

Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).

Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA Sittard

 

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam en adres;

• de datum;

• de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

• de reden(en) van uw bezwaar;

• uw handtekening.

 

Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

 

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-477 75 55.

Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

 

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt u afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis. U kunt hem ook aanvragen via www.overheid.nl of 1400 (lokaal tarief).

Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.

Een bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.