Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 244305Beschikkingen | afhandelingVerleende ontheffing, verruiming van de openingstijden, 8 november 2019 van 20.00 uur tot 9 november 01.00 uur, ten behoeve van het Prinsenbal van de Narre Knollen, Oostergracht 46, Soest

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest ontheffing heeft verleend voor verruiming van de openingstijden op vrijdag 8 november 2019 van 20.00 uur tot zaterdag 9 november 01.00 uur ten behoeve van het Prinsenbal van de Narre Knollen aan de Oostergracht 46.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Op grond van artikel 4:3 van de APV is het aan inrichtingen toegestaan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Op grond van dit artikel heeft Karnavalsvereniging de Narre Knollen tevens kennis gegeven van bovenstaande incidentele festiviteit.

 

Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638, postbus2000@soest.nl.

  

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak

 

Bezwaar maken

Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of geweigerde vergunning of genomen besluit. Dan kunt u, binnen zes weken na publicatiedatum schriftelijk bezwaar maken bij de Burgemeester of Burgemeester en Wethouders van Soest.

 

Als bij de verleende vergunning een andere procedure is aangegeven, is deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

  • de redenen waarom u bezwaar maakt;

  • ondertekening met uw handtekening.

 

Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht.