Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2019, 243940Overige besluiten van algemene strekkingBesluit mandaat afwijzen subsidieaanvragen Stichting Ouders en Jeugdzorg

Het college van burgemeester en wethouders van Landerd,

 

Gelet op:

Artikel 160, lid 1, onder a, Gemeentewet

Artikel 10:5, lid 1, Algemene wet bestuursrecht

 

Overwegende dat:

De gemeente Landerd ontvangt jaarlijks een subsidieaanvraag van Stichting Ouder en Jeugdzorg voor het inzetten van onafhankelijke trajectondersteuning aan ouders die te maken hebben met jeugdhulpverlening. Vanuit het oogpunt van efficiency is het wenselijk de beslissing tot weigering van de subsidieaanvraag te mandateren aan het hoofd van de afdeling Samenleving.

Besluiten vast te stellen:

Besluit mandaat afwijzen subsidieaanvragen Stichting Ouders en Jeugdzorg

Artikel 1
  • 1.1

    Het hoofd van de afdeling Samenleving wordt bij dit besluit gemandateerd te besluiten op alle subsidieaanvragen van de Stichting Ouder en Jeugdzorg voor het inzetten van onafhankelijke trajectondersteuning aan ouders die te maken hebben met jeugdhulpverlening. Hieronder wordt ook begrepen de bevoegdheid tot het weigeren van deze subsidieaanvragen.

  • 1.2

    Onder de opgedragen bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid worden ook begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van administratieve aard.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en wordt aangehaald als ‘Besluit mandaat afwijzen subsidieaanvragen Stichting Ouders en Jeugdzorg’.

 

Aldus besloten te Zeeland, 20 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Landerd,

de secretaris,

C.C. Boode

de burgemeester,

M.C. Bakermans