Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 242800Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit autoverhuurbranche als vergunningsplichtige bedrijfsmatige activiteit

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MOERDIJK;

 

Gelet op het verzoek van de politie;

Gelet op artikel 2:40j van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Moerdijk (hierna: APV Moerdijk);

 

OVERWEGENDE DAT:

 

het OM, politie en gemeenten in Zeeland-West-Brabant de aanpak van ondermijnende criminaliteit als veiligheidsthema hebben benoemd;

de gemeente Moerdijk de aanpak van ondermijning van de rechtsstaat als leidend principe heeft;

bij de aanpak van ondermijning volgens een interventiestrategie wordt gewerkt waarbij een heel proces in beeld wordt gebracht en bij verschillende stappen daarin barrières worden opgeworpen;

politiedistrict De Markiezaten en de gemeenten Etten-Leur en Zundert een geschatte illegale drugsindustrie van vele honderden miljoenen euro’s hebben. Daardoor ontstaat een maatschappelijke omgeving waarbij normale inkomstenwerving door arbeid / ondernemerschap concurreert met makkelijk verdiend crimineel geld. Bovendien wordt er over de inkomsten geen belasting afgedragen. Dit heeft een corrumperend effect op de samenleving en tast de leefbaarheid in de gemeenten aan;

in literatuur en rapporten de autoverhuur wordt gezien als een schakel in de georganiseerde criminaliteit;

in literatuur en rapporten huurauto’s dienen als middel om geld te kunnen witwassen en afgeschermd / anoniem crimineel gedrag ten toon te spreiden;

het product huurauto’s daarmee ook het onbewust faciliteren van de georganiseerde criminaliteit in de hand werkt;

de politie Zeeland-West-Brabant heeft verzocht de autoverhuurbranche vergunningplichtig te maken op grond van de APV;

de politie aan dat verzoek een bestuurlijke rapportage ten grondslag heeft gelegd;

in deze bestuurlijke rapportage geconcludeerd wordt dat in de autoverhuurbranche Zeeland-West-Brabant op grote schaal sprake is van het faciliteren van de georganiseerde criminaliteit en dit gebaseerd is op een door de politie uitgevoerd project waarbij door de hele regio ruim 50 bedrijven zijn bezocht;

de politie eveneens constateert dat de autoverhuurbranche kwetsbaar is voor criminele invloeden en het product huurauto zeer interessant is voor crimineel gebruik (criminogeen);

onder verwijzing naar een onderzoek van Dienst Justis is vastgesteld dat de autoverhuurbranche in Zeeland-West-Brabant een kans heeft die 8 tot 10 keer groter is dat deze branche bij criminele activiteiten betrokken is dan andere branches elders in het land;

onder autoverhuur wordt verstaan een activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, het ter beschikking stellen van vervoersmiddelen tegen een vergoeding;

dat het invoeren van een vergunningplicht voor de bedrijfsmatige activiteiten mogelijkheden biedt voor toezicht en handhaving en mogelijkheden biedt om aan de bewustwording te werken bij onbewust faciliterende bedrijven;

artikel 2:40j, elfde lid, APV Moerdijk voorziet in een overgangsbepaling.

 

BESLUITEN

 

  • om de autoverhuurbranche aan te wijzen als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit zoals bedoeld in artikel 2:40j van de APV Moerdijk.

  • het besluit inwerking te laten treden per 1 september 2019.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum / uitreiking bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Als tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant te Breda, postbus 90006, 4800 PA, Breda, worden verzocht om, met betrekking tot dit besluit, een voorlopige voorziening te treffen.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders Moerdijk op 12 maart 2019, gepubliceerd op 25 september 2019.

de secretaris, de burgemeester,

Th. C. van Waes J.P.M. Klijs