Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 242777Overige overheidsinformatieAgenda Petear

 

 •  

Datum : 16 oktober

 •  

Tijdstip : 19:30 uur (*)

 •  

Locatie : Gemeentehuis Joure

 •  

Voorzitter : de heerW. de Haan

 •  

Griffier : mevrouwH.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 •  

Dit Petear is anders ingericht dan het gangbare Petear . Naast de mogelijkheid voor inwoners of betrokkenen om deel te nemen aan het Petear , is er gelegenheid voor de raads- en commissieleden om vragen te stellen aan het college. De agenda bestaat om die reden uit twee delen:

 •  

 

 •  

Deel 1 : Petear voor inwoners of betrokkenen

 •  

 

1.1

Opening en vaststellen agenda

 

 

1.2

Najaarsrapportage Voorstel: De najaarsrapportage 2019 voor kennisgeving aannemen.

Toelichting: De raad wordt twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd over de voortgang van het gevoerde beleid en er wordt een prognose gegeven over het verwachte rekeningresultaat, namelijk met een Voorjaarsrapportage en een Najaarsrapportage. De raad wordt nu voorgesteld kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2019.

 •  

 

1.3

Programmabegroting 2020-2023

Voorstel: De programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 (inclusief bijlagen) van de gemeente De Fryske Marren vaststellen.

Toelichting: De raad wordt gevraagd de Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen.

 •  

 

1.4

Belastingvoorstellen 2020

Voorstel:

I om de navolgende verordeningen plus tarieventabellen vast te stellen:

1. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020

2. Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2020

3. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020

4. Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2020

5. Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020

6. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2020

a. Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2020

7. Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2020

8. Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020

a. Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2020

9. Verordening op de heffing en de invordering van precariorechten 2020

a. Tarieventabel behorende bij de Verordening precariorechten 2020

10. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

a. Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2020

11. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

a. Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020

12. Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020

13. Verordening op de heffing en de invordering van veergelden 2020

14. Verordening op de heffing en de invordering van liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2020

15. Verordening op de heffing en de invordering van brug- en sluisgelden 2020

16. Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2020

II om kennis te nemen van de Beleidsregels gemeentelijke belastingen.

III om kennis te nemen van de Nota belastingen 2020.

Toelichting: De raad stelt jaarlijks de belastingtarieven vast.

 •  

 

1.5

Sluiting

 •  

 

 •  

Deel 2: Vragen van raads- en commissieleden aan college

 •  

 

2.1 .

Opening en vaststellen agenda

 •  

 

2.2

Najaarsrapportage

Voorstel: zie agendapunt 1.2

 •  

 

2.3

Programmabegroting 2020-2023

Voorstel: zie agendapunt 1.3

 •  

 

2.4

Belastingvoorstellen 2020

Voorstel: zie agendapunt 1.4

 •  

 

2.5

Sluiting

 •  

 

 •  

 

* Mochten er op de dag van de vergadering vóór 12:00 uur geen aanmeldingen binnengekomen zijn om mee te praten over de onderwerpen in deel 1 van dit P etear , dan gaat dit deel niet door en start deel 2 van de vergadering om 19.30 uur !

 

U kunt dit zien op de dag van de vergadering na 1 3 : 30 uur op de site van de gemeenteraad .