Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2019, 241446Overige besluiten van algemene strekkingAANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDENDE PERSONEN HBW

 

Het college burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg,

Overwegende dat:

- gelet op artikel 17, tweede lid van de Havenbeveiligingswet;

- ter uitvoering van de bepalingen van hoofdstuk XI-2 van het SOLAS-Verdrag en de internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-Code) nationale wetgeving is gecreëerd in de vorm van de Havenbeveiligingswet (HBW);

- aan de burgemeesters van gemeenten met zeehavens een medebewindstaak is opgelegd ten aanzien van onder meer het beoordelen van havenfaciliteiten, het goedkeuren van veiligheidsplannen van havenfaciliteiten en het instemmen met gelijkwaardige beveiligingsregelingen;

- op grond van artikel 17, tweede lid, van de HBW door het college van burgemeester en wethouders personen kunnen worden aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de HBW.

Besluit vast te stellen :

dat als personen belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Havenbeveiligingswet, waarvoor de burgemeester is aangewezen als bevoegd gezag: de algemene en buitengewone opsporingsambtenaren van (politie).

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2017.

Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als: aanwijzingsbesluit toezichthoudende personen Havenbeveiligingswet.

Middelburg, 5 april 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg,

De secretaris, De burgemeester,

mr A. van den Brink mr H.M. Bergmann