Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2019, 239865Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Sanering glastuinbouw Torenweg Rockanje/ Aelbrechtsweg Oostvoorne

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Sanering glastuinbouw Torenweg Rockanje/ Aelbrechtsweg Oostvoorne ter inzage wordt gelegd. De stukken liggen met ingang van 3 oktober 2019 voor een periode van zes weken ter inzage.

U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl/grondgebied, onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Ook kunt u het plan inzien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.bpTorenwgAelb‐0010. Tot slot kunt u de stukken op papier inzien in het Gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje.

Inhoud bestemmingsplan

Het doel van het bestemmingsplan is om op een aantal in het buitengebied gelegen locaties de mogelijkheden voor het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf weg te bestemmen. Het bestemmingsplan bevat de volgende locaties:

  • -

    Aelbrechtsweg 12 in Oostvoorne

  • -

    Torenweg 10 in Rockanje

  • -

    Tussen Torenweg 12 en 14 in Rockanje

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op twee ontwikkelingen die verspreid liggen in het landelijk gebied Westvoorne. De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de sanering van bestaand glas en het wegbestemmen van papieren glas. Ter compensatie van de glassanering wordt aan de zuidzijde van de Aelbrechtsweg een agrarisch bouwvlak opgenomen voor een schapenhouderij en de bedrijfswoning. Op het perceel Torenweg 10 wordt een agrarische maatbestemming opgenomen met bouwvlak voor een tuinbouw-/akkerbouwbedrijf, maximaal 500m2 kassen en een bedrijfswoning. Tussen de Torenweg 12 en 14 wordt één nieuwe woning mogelijk gemaakt.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan geven. Zienswijzen kunnen door een ieder worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Wanneer u mondeling een zienswijze wilt geven, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelende ambtenaar van het team VROM. U bereikt haar via het Servicepunt Westvoorne, telefoonnummer 14 0181.

Rockanje, 2 oktober 2019

Burgemeester en Wethouders van Westvoorne

de secretaris, P. A. van der Wurff

de burgemeester, P.E. de Jong