Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 23248Beschikkingen | afhandelingBesluit tot intrekken en gewijzigd vaststellen ontheffing Hogere Waarde Wet geluidhinder

Om de bouw van de woningen en een appartementengebouw in Bosselaar Zuid te Zevenbergen mogelijk te maken, is ontheffing noodzakelijk van de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB op de gevels (de voorkeursgrenswaarde), zoals deze geldt bij spoorverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt namelijk op een aantal gevels overschreden met maximaal 9 dB.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk hebben op 8 januari 2019 in het kader van de Wet Geluidhinder besloten om de op 27 november 2018, verzonden 6 december 2018 ontheven hogere waarde spoorweglawaai in te trekken en een gewijzigde ontheffing hogere waarde spoorweglawaai vast te stellen ten behoeve van het realiseren van 2 vrijstaande en 6 twee onder-één-kapwoningen aan de Opaal 1 t/m 15 (oneven), gelegen in plangebied Bosselaar-Zuid, deelgebied 2B te Zevenbergen en tevens voor de toekomstige 20 appartementen aan de Malachiet te Zevenbergen.

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending (22 januari 2019) van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.