Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2019, 23138Overige besluiten van algemene strekkingRegeling generatiepact 2019

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

 

gezien de ledenbrief m.b.t het bereikte akkoord over de Cao-Gemeenten voor de periode 1 mei 2017 - 1 januari 2019 en het LOGA-verzoek om lokaal het instrument generatiepact in te voeren om duurzame inzetbaarheid te bevorderen;

 

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

 

gelezen het advies van het Cluster P&O, d.d. 20 december 2018;

besluiten:

 

vast te stellen de Regeling generatiepact 2019

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem;

 • b.

  generatiepactverlof: het toekennen van buitengewoon verlof aan een ambtenaar met behoud van een gedeelte van het salaris;

 • c.

  te korten bruto toelagen: garantietoelage, persoonlijke toelage, functioneringstoelage, waarnemingstoelage, afbouwtoelage, garantie piket, garantie rijwieltoelage en garantie vuilwerktoelage;

 • d.

  salaris generatiepact: het bruto salaris, het bruto individueel keuzebudget en de te korten bruto toelagen bij gebruik van de regeling generatiepact;

 • e.

  aanstellingsomvang: de formele arbeidsduur van de aanstelling van de ambtenaar.

Artikel 2 Aanvraag en voorwaarden van deelname

 • 1.

  De ambtenaar, met een dienstverband bij de gemeente Kaag en Braassem van tenminste vijf jaar, kan gebruik maken van de regeling generatiepact in de periode van vijf jaar en 9 maanden direct voorafgaand aan de datum dat de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

 • 2.

  Een verzoek tot toepassen van de regeling generatiepact dient schriftelijk te worden ingediend ten minste twee maanden voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum.

 • 3.

  De ingangsdatum van deelname is de eerste dag van een kalendermaand.

 • 4.

  Een verzoek om gebruik te maken van de regeling wordt gehonoreerd tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

 • 5.

  Beëindiging van de deelname en/of wijziging naar een keuze met minder generatiepactverlof op verzoek van de ambtenaar is niet mogelijk.

 • 6.

  De keuze van het generatiepact als bedoeld in artikel 3 kan worden gewijzigd in een keuze met meer buitengewoon verlof. Het tweede tot en met vijfde lid van dit artikel zijn op dit verzoek van toepassing.

Artikel 3 Keuze van het generatiepact

Het gebruik maken van de regeling generatiepact houdt in dat de ambtenaar kiest voor één van de volgende regelingen, waarbij het eerste getal staat voor percentage werken van de oorspronkelijke aanstelling, het tweede getal staat voor percentage uitbetaling van oorspronkelijke brutobedragen en het derde getal staat voor 100% pensioenopbouw:

 • -

  de 80-90-100 regeling: Er wordt 20% van de oorspronkelijke werktijd in de vorm van buitengewoon verlof verleend;

 • -

  de 65-80-100 regeling: Er wordt 35% van de oorspronkelijke werktijd in de vorm van buitengewoon verlof verleend;

 • -

  de 50-70-100 regeling: Er wordt 50% van de oorspronkelijke werktijd in de vorm van buitengewoon verlof verleend.

Artikel 4 Salaris, individueel keuzebudget en te korten bruto toelagen bij gebruik van het generatiepact

 • 1.

  Bij gebruik van de 80-90-100 regeling wordt 90% van het salaris, het individueel keuzebudget en de te korten bruto toelagen van de aanstellingsomvang betaald.

 • 2.

  Bij gebruik van de 65-80-100 regeling wordt 80% van het salaris, het individueel keuzebudget en de te korten bruto toelagen van de aanstellingsomvang betaald.

 • 3.

  Bij gebruik van de 50-70-100 regeling wordt 70% van het salaris, het individueel keuzebudget en de te korten bruto toelagen van de aanstellingsomvang betaald.

Artikel 5 Werknemersdeel pensioenpremie

Als het bruto bedrag van het salaris generatiepact gelijk is aan of minder is dan het bruto bedrag van schaal 7 periodiek 11 (salaristabel gemeenteambtenaren nieuwe structuur), betaalt de werkgever het werknemersdeel van de pensioenpremie over het buitengewoon verlof waarover geen doorbetaling plaatsvindt. Voor deeltijders geldt dit naar rato

Artikel 6 Vakantieverlofuren

Over de uren van buitengewoon verlof, als wordt genoemd in artikel 3, vindt geen opbouw van vakantie-uren plaats.

Artikel 7 Arbeidsongeschiktheid

Bij ongeschiktheid voor het verrichten van arbeid wegens ziekte vindt er op grond van het bepaalde in artikel 7:3 van de CAR een vermindering plaats van het salaris. Bij deze vermindering wordt uitgegaan van de oorspronkelijke brutobedragen - waarop het salaris generatiepact is gebaseerd - en geldt dat deze bedragen stapsgewijs worden teruggebracht conform het bepaalde in artikel 7:3 van de CAR, met dien verstande dat de ambtenaar nooit een hoger bruto bedrag betaald kan krijgen, dan de ambtenaar zou hebben gekregen op grond van de keuze van het generatiepact en niet ziek zou zijn geweest.

Artikel 8 Extra aanvullende uitkering bij werkloosheid

De werkgever compenseert het verschil tussen; a. de vastgestelde bruto uitkeringen bij werkloosheid (WW, BW en NW) op basis van het inkomen gekoppeld aan de keuze van het generatiepact en b. de bruto uitkering(en) bij werkloosheid waarvan sprake zou zijn als er geen gebruik wordt gemaakt van het generatiepact.

Artikel 9 Overgangsbepaling

De ambtenaar die op basis van de vervallen regeling generatiepact deelneemt aan het generatiepact en niet voldoet aan de ’leeftijdsbepaling’ als genoemd in artikel 2, eerste lid, van deze nieuwe regeling, kan de keuze van gebruik generatiepact bijstellen naar een keuze met meer verlof vanaf de datum dat door de ambtenaar wordt voldaan aan de leeftijdsbepaling als genoemd in deze regeling.

Artikel 10 Slotbepalingen en werkingsduur

 • 1.

  Deze tijdelijke regeling geldt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die van de bekendmaking tot 1 januari 2020.

 • 2.

  Na het vervallen of het intrekken van de regeling is het voor de ambtenaar niet meer mogelijk om de keuze van het generatiepact te wijzigen.

 • 3.

  De ambtenaar die gebruik maakt van het generatiepactverlof blijft dat doen tot de datum van uit dienst treden.

 

Roelofarendsveen, 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

M.E. Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van der Velde-Menting