Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2019, 230144Beschikkingen | afhandeling



Verleende vergunning, exploiteren van een horecabedrijf, Maastrichterlaan 114, 6291 EV, Vaals

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht wordt bekend gemaakt, dat de Burgemeester heeft besloten:

 

  • 1.

    vergunning te verlenen voor het exploiteren van een horecabedrijf in de inrichting Maastrichterlaan 114, 6291 EV Vaals (besluit 11-09-2019, verzonden 11-09-2019).

 

Tegen genoemd(e) besluit(en) (onder I) kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

 

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

  • Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

  • Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit.

 

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen. Deze besluiten liggen voor iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij het Klant Contact Centrum. Iedereen kan tegen vergoeding van de (leges)kosten een afschrift van het de besluiten krijgen.