Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2019, 22937VerordeningenWijziging van de Verordening Duurzaamheidsleningen (particuliere woningverbetering en VvE) 2016

De raad van de gemeente Hoogeveen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening Duurzaamheidsleningen (particuliere woningverbetering en VvE) 2016:

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening Duurzaamheidsleningen (particuliere eigenaar en VvE) gemeente Hoogeveen 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 1 onder h komt te luiden:

  h. Vervallen.

 • B.

  Artikel 1 onder i wordt gewijzigd en komt te luiden:

  i. werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, vermeerderd met mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningslening (particulier of VvE), verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • C.

  Artikel 5 lid 3 komt te luiden:

  3. Vervallen.

 • D.

  Artikel 6 lid 1 onder b komt te luiden:

  b. Vervallen.

 • E.

  Artikel 8 lid 5 komt te luiden:

  5. Vervallen.

 • F.

  Artikel 12 lid 2 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: te wijzigen,

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening minimaal € 2.500,00 (inclusief BTW) en niet meer dan € 20.000,00 (inclusief BTW). Bij het aanvragen van meerdere Duurzaamheidsleningen door dezelfde aanvrager bedraagt de totale hoofdsom van alle Duurzaamheidsleningen niet meer dan € 20.000,00 (inclusief BTW).

Artikel II Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Wijzigingsverordening Verordening Duurzaamheidsleningen (particuliere eigenaar en VvE) gemeente Hoogeveen 2016.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmakin.,

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op 24 januari 2019.

De griffier, De voorzitter,