Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht

 

Zaaknummer InProces BBV: 2019-0064292

Nr. 2332334

 

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 2 juli 2019 inzake vaststellen Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht;

 

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet; artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T :

 

 

1. vast te stellen het navolgende de “Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht"

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a.

Voetgangerszone:

het door het college van burgemeester en wethouders bij besluit aangewezen gedeelte van de binnenstad, waarvan de toegang is aangeduid met de verkeersborden model G7 van bijlage I van het RVV 1990 en dat in geel is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als bijlage I bijgevoegde kaart;

b.

Autoluw gebied:

het door het college van burgemeester en wethouders bij besluit aangewezen gedeelte van de binnenstad dat gesloten is voor motorvoertuigen, waarvan de toegang is aangeduid met het verkeersbord model C12 van bijlage I van het RVV 1990 en dat in groen is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als bijlage I bijgevoegde kaart;

c.

Knip:

een door het college van burgemeester en wethouders bij besluit aangewezen locatie in de binnenstad, ter plaatse aangeduid met het verkeersbord model C12 van bijlage I van het RVV 1990, waarvan de passage niet is toegestaan voor motorvoertuigen en die met een kruis is aangeduid op de bij deze verordening behorende en als bijlage I toegevoegde kaart;

d.

Autovrij gebied:

het gedeelte van de binnenstad dat gevormd wordt door de in sub a van dit artikel bedoelde voetgangerszone, het in sub b van dit artikel bedoelde autoluw gebied en de in sub c van dit artikel bedoelde knips;

e.

Voertuig:

hetgeen in de Wegenverkeerswet wordt verstaan onder motorrijtuig en gehandicaptenvoertuig;

f.

Gehandicaptenvoertuig:

hetgeen wordt bedoeld in artikel 1 lid 2 RVV 1990;

g.

Ontheffing:

een in de zin van artikel 87 RVV 1990 door het college van burgemeester en wethouders verleende ontheffing, krachtens welke het is toegestaan om met een voertuig het autovrij gebied of een gedeelte daarvan binnen te rijden;

h.

Ontheffinghouder:

de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend;

i.

Kenteken:

het kenmerk op basis waarvan wordt bepaald of voor een voertuig een rechtsgeldige ontheffing voor het (betreffende gedeelte van het) autovrij gebied van kracht is;

j.

Parkeerplaats op eigen terrein (POET):

 • a.

  (een) parkeerplaats(en) op een terrein of in een garage waarover de aanvrager kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur of ingebruikgeving; of

 • b.

  (een) parkeerplaats(en) waarover de aanvrager kan beschikken op een terrein of in een garage waar in het kader van de verleende bouw- of omgevingsvergunning is overeengekomen dat deze is (zijn) bedoeld als parkeergelegenheid voor het gebouw waarvoor de bouw- of omgevingsvergunning is verleend; of

 • c.

  een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

Een parkeerplaats op eigen terrein dient ten minste 2,30 meter bij 5,50 meter te zijn, indien sprake is van een parkeerplaats in een garage dient deze ten minste 2,65 meter bij 5,50 meter te zijn. Op een parkeerplaats, deel uitmakende van een bouw- of omgevingsvergunning, op een terrein of in een garage waarover de aanvrager kan beschikken waar in het kader van de verleende bouw of omgevingsvergunning is overeengekomen dat deze is (zijn) bedoeld als parkeergelegenheid voor het gebouw waarvoor de bouw- of omgevingsvergunning is verleend, zijn de genoemde afmetingen van de parkeerplaats niet van toepassing;

k.

Laden en Lossen:

het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring in- of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht gedurende de tijd die daarvoor nodig is;

l.

Route:

de route die de ontheffinghouder dient te volgen voor het bereiken van zijn bestemming in het autovrij gebied én van zijn bestemming dient te volgen naar de dichtstbijzijnde uitgang van het autovrij gebied;

m.

Periode:

de periode, met een minimum van een dag en een maximum van twaalf maanden, gedurende welke de ontheffing van kracht is;

n.

Tijdvak:

de uren van de dag gedurende welke de ontheffinghouder daadwerkelijk van zijn ontheffing gebruik kan maken, dat wil zeggen recht heeft op toegang tot (delen van) het autovrij gebied;

o.

Venstertijden:

tijden waarin het eenieder is toegestaan het autoluw gebied in te rijden ten behoeve van het laden en lossen van goederen of het in- en uit laten stappen van passagiers.

p.

Vergunninghouderssector

een aangewezen gebied in de gemeente Dordrecht dat bestaat uit één of meerdere weggedeelte(n) dat is of die zijn aangewezen als bestemd voor het parkeren door vergunninghouders.

 

Artikel 2 Verlenen ontheffing

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op een daartoe strekkende aanvraag een Ontheffing verlenen aan de eigenaar of houder van een Voertuig voor:

  • a.

   het binnenrijden van (een gedeelte van) het Autovrij gebied ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden waarbij de aanwezigheid van het voertuig noodzakelijk is;

  • b.

   het binnenrijden van (een gedeelte van) het Autovrij gebied ten behoeve van het bereiken van een Parkeerplaats op eigen terrein;

  • c.

   het binnenrijden van (een gedeelte van) het Autovrij gebied ten behoeve van het in- of uitstappen van passagiers of het Laden en Lossen.

 • 2.

  De categorieën hulpdiensten (politie, (dieren)ambulance en brandweer) zijn vrijgesteld van de verplichting tot het aanvragen van een Ontheffing voor het binnenrijden van het Autovrij gebied.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op een daartoe strekkende aanvraag een Ontheffing verlenen aan bewoners en bedrijven woonachtig of gevestigd in Vergunninghouderssector A of het gedeelte van sector D ten noorden van de Spuihaven. Ontheffing kan worden verleend voor het passeren van (één van) de knip-locaties.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, indien het dit noodzakelijk acht, de aanvraag voor een Ontheffing voor nader advies voorleggen aan een deskundige.

 • 5.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Ontheffing zijn leges verschuldigd conform de Legesverordening van de gemeente Dordrecht.

 

Artikel 3 Venstertijden

Als Venstertijden, gedurende welke het binnenrijden van het Autoluw gebied met een Voertuig is toegestaan, worden aangewezen:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 0.00 uur – 11.00 uur en van 17.00 uur – 24.00 uur;

 • donderdag van 0.00 uur – 11.00 uur en van 21.00 uur – 24.00 uur;

 • zaterdag van 0.00 uur – 11.00 uur en van 18.00 uur – 24.00 uur; en

 • zon- en feestdagen van 0.00 uur – 12.00 uur en van 17.00 uur – 24.00 uur.

 

Artikel 4 Gegevens, voorschriften en beperkingen

 • 1.

  De toekenningsbrief voor een Ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam en adres van de Ontheffinghouder;

  • b.

   het Kenteken van het Voertuig waarvoor de Ontheffing is verleend;

  • c.

   de periode waarvoor de Ontheffing geldt en het Tijdvak gedurende welke de Ontheffing gebruikt kan worden;

  • d.

   het gebied en de Route of de locatie waarvoor de Ontheffing geldt;

  • e.

   een omschrijving van het verbod / de verboden waarvan Ontheffing is verleend.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aan een Ontheffing voorschriften verbinden die strekken tot bescherming van het belang van het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de binnenstad, een goede handhaving van de wegenverkeerswetgeving en de daarop gebaseerde besluiten, het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken, aan een Ontheffing beperkingen verbinden met betrekking tot de periode, het Tijdvak, het gebied en de toegang en de Route waarvoor de Ontheffing van kracht is.

 

Artikel 5 Intrekkings- en wijzigingsgronden

Het college van burgemeester en wethouders kan een Ontheffing intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de Ontheffinghouder;

  wanneer de Ontheffinghouder het gebied waarvoor de ontheffing is verleend metterwoon verlaat of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

 • b.

  wanneer zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de Ontheffing;

 • c.

  wanneer de Ontheffinghouder handelt in strijd met de Ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen;

 • d.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de Ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • e.

  wanneer de Ontheffinghouder de voor het Autovrij gebied geldende verkeersregels en verkeerstekens meer dan eenmaal heeft overtreden;

 • f.

  wanneer voor het betreffende gebied of straat de aanwijzing tot Voetgangerszone of Autoluw gebied wordt ingetrokken;

 • g.

  wanneer de geslotenverklaring voor motorvoertuigen van een Knip wordt ingetrokken;

 • h.

  om redenen van openbaar belang.

 

Artikel 6 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd nadere regels te stellen met betrekking tot het aanvragen, het verlenen en het gebruik van een Ontheffing.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan van de bepalingen van deze verordening afwijken, voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard, dan wel ter voorkoming van onbedoelde effecten.

 

Artikel 8 Intrekking vorige besluiten

De Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, laatstelijk gewijzigd op 2 december 2018, wordt ingetrokken per de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

 

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht".

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 september 2019.

de griffier, de plv. voorzitter,

A.E.T Wepster D.F.M. Schalken-den Hartog

Bijlage 1 Kaart Autovrijgebied Dordrecht

 

 

Behorende bij besluit zaaknummer InProces BBV: 2019-0064292

 

 

Naar boven