Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 228056Plannen | ruimtelijkKennisgeving op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening: Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied en Blok B1

Inzagetermijn voor zienswijzen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van 19 september 2019 tot en met 30 oktober 2019 voor een ieder ter inzage ligt het Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied en Blok B1.

 

Ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied en Blok B1

Dit ontwerpbestemmingsplan maakt in City het nieuwe moderne knooppunt voor tram en bus met daarbij woningen, horeca, kleinschalige kantoren en stadsfuncties mogelijk. Het omvat het Stationsgebied en het gebied ten zuidwesten ervan.

Op 1 november 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met verlegging van de tramsporen, perrons en de busstations. Zo ontstaat er een noord-zuid fiets- en looproute langs het spoor. Ook de begrenzing van de nieuwe bebouwing ten zuidwesten van het Stationsgebied is vastgesteld. Voor het zogenaamde Blok B1. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Zoals uit de begrenzing van het plangebied is te zien, wordt bebouwing van de Erfstede (Blok B2) niet in dit nieuwe bestemmingsplan vastgelegd.

 

Deel van City

Halverwege 2017 heeft het voorontwerp bestemmingsplan voor de hele binnenstad ter inzage gelegen. De ontwikkelingen in het Stationsgebied lopen echter voor op andere ontwikkelingen in City. Vandaar dat nu een ontwerp bestemmingsplan voor dit deel van City ter inzage ligt. Andere delen van City volgen later.

Hoe kunt u het plan inzien?

  • Vanuit huis kunt u het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPBI2019HER001-ON01 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/bestemmingsplannen.

  • Ook ligt het plan voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

 

  • schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied en Blok B1; of

 

• mondeling op afspraak bij de heer M. Broersma, telefoonnummer (030) 607 14 17; of

 

  • digitaal met het formulier “Zienswijzen ruimtelijke plan(nen)”,

https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/nl-NL/evAllScenarios/scZienswijze.aspx/fZienswijzeIntro

 

 

 

Vervolg

Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit waarvan indieners van zienswijzen persoonlijk een afschrift krijgen. De gemeente licht in haar besluit toe hoe zij de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. U kunt in het digitale Gemeenteblad en Staatscourant lezen wanneer de gemeente een definitief besluit over het bestemmingsplan heeft genomen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden beroep indienen.

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

18 september 2019