Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 228052Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

 

Adres

Kerkstraat 36b in Standdaarbuiten

Middenweg 28 in Moerdijk

 

Touwslagerij 15 in Zevenbergen

   

Kreekdijk 1A in Standdaarbuiten

Omschrijving project

bouwen van een nieuwe woning en het maken van een inrit

het wijzigen van de inhoud van een bovengrondse opslagtank

realiseren van een verdiepingsvloer en het geven van workshops (maximaal 3x per week)

veranderen van het gebruik van agrarisch bedrijf naar magazijn met kantoor

   

Datum ontvangst

29 mei 2019

 

15 juli 2019

 

13 mei 2019

   

19 juli 2019

 

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken

om de kans op een positief besluit te vergroten.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.