Gemeenteblad van Waadhoeke

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeGemeenteblad 2019, 227477Beschikkingen | afhandelingOntwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), aanbrengen taludverbreding, Sint Margrietwei 1, Boksum

Ontwerp-omgevingsvergunning Sint Margrietwei 1, Boksum (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn om met de uitgebreide procedure een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • Sint Margrietwei 1, 9031 XG Boksum, aanbrengen taludverbreding, V-20190004 (verzonden 11 september 2019) 

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 september tot en met 30 oktober 2019 ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker. 

Heeft u vragen?

Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u bellen met de afdeling V&VTH (0517-380380). 

Bent u het niet eens met het ontwerp van dit besluit?

Dan kunt u tijdens de periode van inzage een zienswijze geven (Algemene wet bestuursrecht).  

U stuurt uw schriftelijke zienswijze(n) naar:

college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB FRANEKER 

Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze te geven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling V&VTH, telefoonnummer 0517-380380. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming.